НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 7852403 Картинка 4742527 Картинка 426205 Картинка 12217158 Картинка 4709857 Картинка 7249071 Картинка 5929427 Картинка 2928999 Картинка 5906841 Картинка 6539586

Акредитация на ПН 1.3. в НСА с оценка 9,47 за следващите ШЕСТ години

След решението на Акредитационния съвет на Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА) за ШЕСТ годишна институционална акредитация на НСА „Васил Левски“ с оценка 9,26 (девет цяло и двадесет и шест стотни), вече е факт и  оценката 9,47 (девет цяло и четиридесет и седем стотни), която НСА „Васил Левски“ получи от НАОА за програмна акредитация в професионално направление 1.3. „Педагогика на обучението по …“  за срок на валидност ШЕСТ години.

-------------------------------------

Постоянната комисия по педагогически науки и социални дейности при НАОА на 06.04.2020 г. взе следното РЕШЕНИЕ:

1. Дава програмна акредитация на професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по..., област на висше образование 1. Педагогически науки, в Национална спортна академия „Васил Левски“, Факултет „Педагогика“, на основание обща оценка: 9,47 (девет цяло и четиридесет и седем стотни) за следните образователно-квалификационни степени:

-ОКС „бакалавър“:
• „Педагогика на обучението по физическо възпитание“ – редовна и задочна форма на обучение;

-ОКС „магистър“:
• „Физическо възпитание и спорт“ – редовна и задочна форма на обучение;
• „Младежки дейности и спорт“ – редовна, задочна и дистанционна форма на обучение.

2. Срокът на валидност на акредитацията е ШЕСТ години, в съответствие с чл. 79, ал. 4 от ЗВО.

    Всички новини


 
??????? ??? Facebook Twitter Share