НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 3549032 Картинка 7110513 Картинка 7078323 Картинка 6773968 Картинка 6604514 Картинка 10450936 Картинка 4972687 Картинка 1077598 Картинка 9922392 Картинка 2288755

Защита на дисертация – Любов - Милени Атанасова Петрова

На 28.07.2020г. от 14.00 ч. в зала 501, НСА „В.Левски”- ул. Гургулят 1,  ще се състои публична защита на дисертационния труд на Любов - Милени Атанасова Петрова – докторант в редовна форма на обучение към катедра “Теория и методика на кинезитерапията” на тема: Кинезитерапевтична програма за овладяване на синдром на хронична умора, за придобиване  на образователната и научна степен “Доктор” в професионално направление: 7.4. Обществено здраве, програма „Кинезитерапия“.

Научен ръководител: доц. д-р Богдана Илинова, доктор

Членове на научното жури, съгласно Заповед на Ректора ЗП – 523/03.06.2020г.

Научно жури                   
Вътрешни членове:
1. Проф. Зоя Кирилова Горанова, ДН – председател
2. Доц Александрова Попова- Добрева, доктор
Резервен член: Доц. Кристин Людмилова Григорова – Петрова, доктор

Външни членове:
1. Проф. д-р Иван Петров Топузов, ДН
2. Проф. д-р Димитър Петков Сиврев, дм      
3. Доц. д-р Николай Димитров Димитров, дм
Резервен член: Проф. д-р Мария Василева Тотева, дн


Рецензенти:
Проф. Зоя Кирилова Горанова, ДН
Проф. д-р Иван Петров Топузов, ДН

 

Материалите на кандидата вижте ТУК

    Всички новини


 
??????? ??? Facebook Twitter Share