НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 7990642 Картинка 897051 Картинка 6810976 Картинка 10500751 Картинка 5672332 Картинка 7600072 Картинка 1337633 Картинка 5766833 Картинка 8553984 Картинка 67291

НСА „Васил Левски“ получи оценка 9,32 и ШЕСТГОДИШНА акредитация в ПН 7.6. “Спорт“

НСА „Васил Левски“ получи оценка 9,32 (девет цяло и тридесет и две стотни) с решение на Постоянната комисия по здравеопазване и спорт при Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА) за програмна акредитация в професионално направление 7.6. „Спорт“  със срок на валидност ШЕСТ години.

Това е третата по ред шестгодишна акредитация за НСА „Васил Левски“, след решенията на НАОА за институционална акредитация на НСА „Васил Левски“ с оценка 9,26 (девет цяло и двадесет и шест стотни) и  оценката 9,47 (девет цяло и четиридесет и седем стотни), която НСА „Васил Левски“ получи за програмна акредитация в професионално направление 1.3. „Педагогика на обучението по …“  също със срок на валидност ШЕСТ години.

-------------------------------------

Постоянната комисия по здравеопазване и спорт при НАОА на 05.05.2020 г. взе следните РЕШЕНИЯ:

1.       Дава програмна акредитация на професионално направление 7.6. Спорт в Националната спортна академия „Васил Левски“  на основание обща оценка 9,32 (девет цяло и тридесет и две стотни).

-          За ОКС „бакалавър“ в специалностите: „Спорт”, „Спортен мениджмънт”, „Спортна анимация” и „Адаптирана физическа активност и спорт” - редовно и задочно обучение;

-          За ОКС „магистър“ по специалностите на магистърски програми: „Спорт за високи постижения”, „Спортен мениджмънт“, „Спортна психология”, „Спортна журналистика”, „Спорт и сигурност”, „Спорт, фитнес, здраве”, „Олимпизъм и спорт”, „Спортна анимация”, „Адаптирана физическа активност и спорт”, „Адаптиран спорт и приобщаващо образование”, „Създаване и реализация на спортни шоу програми” и „СПА култура, източни и аква практики”.

2. Срокът на валидност на акредитацията е 6 (шест) години, в съответствие с чл. 79, ал. 4, т. 1 от ЗВО.

3. Определя общ капацитет на професионалното направление 7.6. Спорт  в Национална спортна академия „Васил Левски“ – 4200 студенти, от които за ОКС „бакалавър” – 3600 студенти (редовна и задочна форма на обучение) и за ОКС „магистър” (редовна и задочна форма на обучение) – 600 студенти.

 

Повече информация за акредитацията на НСА вижте на: http://ww.nsa.bg/bg/page,1533

    Всички новини


 
??????? ??? Facebook Twitter Share