НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Център по качеството

Нормативни документи   Факултетни комисии по качество на образованието   Атестация   Анкети   Акредитация   Вътрешен одит  
 

СТРУКТУРА

 

Ръководител


проф. Апостол Славчев, доктор
Заместник ректор по качество на образованието и акредитацията

1710 София, кв.Студентски град, Национална спортна академия
тел.  (02) 4014(324)
e-mail: slav_a@abv.bg
nsa.koa@abv.bg


Десислава  Светославова Шолева
Инспектор в Центъра по качество

тел.  (02)4014(244)
e-mail: desi_tod@abv.bg
nsa.koa@abv.bg


 

 

Мисията на Национална спортна академия „Васил Левски” е насочена към изграждане на висококвалифицирани кадри в областта на физическото възпитание, спорта и Кинезитерапията.

Нейното пълноценно изпълнение изисква високо качество на преподаване, изследователска дейност и административно обслужване.

Центърът по качество е звеното, чиято основна цел е непрекъснато подобряване на образованието и научните изследвания, залегнали в НСА, както и адаптирането им към непрекъснато изменящите се социални нужди и изискванията на Европейското пространство в областта на образованието и спорта.

Осигуряване на качеството е съвкупност от дейности, свързани с осъществяване на образователната услуга ( създаване на учебен план, система за оценяване, прием на студенти, кадрово и материално – техническо обезпечаване на учебния процес) и периодичната им проверка за установяване на степента на удовлетвореност и адекватност на изискванията на образователните стандарти.

 

Експертен съвет към Център по качество на образованието и акредитацията в НСА „Васил Левски“
(мандат 2016 – 2020г.)
 

Председател: проф. Апостол Славчев, доктор – Зам.-Ректор по КО и А

Членове:

1. проф. Красимир Петков, доктор – Декан на факултет Спорт

2. проф. Огнян Миладинов, ДН – Декан на факултет Педагогика

3. доц. д-р Иван Мазнев, доктор – Декан на ФОЗЗГТ

4. доц. Юри Вълев, доктор - катедра „Технически и ледени спортове“ към факултет Спорт

5. доц. Елеонора Милева, ДН – катедра „Психология, педагогика и социология“ към факултет Педагогика

6. проф. Даниела Любенова, доктор – Зам. Декан на ФОЗЗГТ

7. г-жа Албена Мутанова – Ръководител на Учебен отдел

8. г-ца Мария Родева – студент

 

??????? ??? Facebook Twitter Share