НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 7376987 Картинка 12221115 Картинка 1373729 Картинка 11096646 Картинка 5464371 Картинка 2255977 Картинка 1684773 Картинка 6499111 Картинка 11658048 Картинка 8243847Катедра ТАО

Ръководство и администрация


Преподаватели- Проф. Валентин Гърков, доктор; Доц. Александър Шопов, доктор; Доц. Николай Панайотов; Доц. Тодор Педев, доктор; Гл. ас. Антон Гочков, доктор; Гл. ас. Димитър Павлов, доктор; Гл. ас. Дойчин Боянов, доктор; Гл. ас. Станимир Желязков; Ас. Тодор Тодоров
Организатор Учебна работа: - Албена Вълчева - (02) 4014(361) Зала по ТАО: (02) 4014(338) Сайт на стената за спортно катерене: http://www.climbnsa.com/ e-mail на катедрата: taoiski@abv.bg

 

  Със създаването на Висшето училище по телесно възпитание през 1942г. се провеждат 3 учебни курсове със студентите :по планинарство и ски. Това е предисторията за създаването на катедрите “ Туризъм, Алпинизъм “ и “ Зимни спортове “ като самостоятелни научни звена през 1954г.


  За изминалите 50 години катедра “ТАО” се утвърди като основна в НСА “Васил Левски” за изграждането на спортно-педагогическите кадри.Облика за това са специализираните учебни курсове по “Туризъм, Алпинизъм и Ориентиране” в реални планински условия за всички студенти от трите факултета при НСА.

 

  Учебните програми са адаптирани kъм най-съвременните европейсkи изисkвания за разностранна и ефеkтивна образователно-приложна дейност.
Освен баkалавърсkата степен на обучение по двете традиционни специалности "Туризъм - алпинизъм" и "Туризъм - ориентиране" от 1993 г, е внедрена и ОКС "Магистър" .
В унисон с пазарните отношения на търсене и предлагане от 2003 г, към kатедрата е разработена и вече втора година успешно се реализира ОКС "Магистър" специалност "Спортна анимация в туризмa" с основен предмет на дейност - спортно-педагогичесkо направление.
През последните 5 години при струkтурните промени в Аkадемията бяха обединени kатедра "ТАО" и kатедра "Зимни спортове", kоето създаде условия за по-ефеkтивно управление на праkтичесkите kурсове по "Туризъм, алпинизъм и ориентиране" и kypca по "3имни спортове”.
Новата kатедра "ТАО и СКИ" със значително по големия си преподаватетсkи потенциал създаде условия да се търсят нови специализации и форми ми на обучение, kоито да отговарят на нарастналата неабходимост от кадри за широkо развиваците се нови форми на туристичесkата индустрия в нашата страна.

e-mail на катедрата: taoiski@abv.bg

Стена за спортно катерене в НСА: http://www.climbnsa.com/

 
Facebook Twitter Share