НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 10265822 Картинка 7413074 Картинка 2944547 Картинка 8170730 Картинка 9990332 Картинка 9860729 Картинка 3439367 Картинка 2327068 Картинка 11022290 Картинка 9369832Катедра Анатомия и биомеханика

Ръководство и администрация
Ръководител катедра - Доц. д-р Здравко Стефанов, доктор


Преподаватели- Доц. д-р Здравко Стефанов, доктор; Доц. д-р Надя Савова, доктор; Доц. Блага Трайкова, доктор; Доц. Ива Зарева, доктор; Доц. Мариана Пендева, доктор; Гл. ас. Иван П.Иванов; Ас. д-р Галина Русимова; Ас. д-р Димитър Загорски, доктор; Ас. д-р Иван Янакиев
Хонорувани преподаватели- Доц. Огнян Тишинов, доктор
Секретар: Диана Христова - (02) 4014(250) Препаратор: Магдалена Мачкаканова - (02) 4014(250) Зала по анатомия: (02) 4014(299) Зала по биомеханика: (02) 4014(243)

Катедра “Анатомия и биомеханика” е една от фундаменталните катедри в НСА. Дисциплината “Анатомия” фигурира още от създаването на Държавното висше училище за телесно възпитание” през 1942г. към катедра “Здравни науки”.  След 1953 г., когато висшето училище се преименува в ВИФ “Георги Димитров”, с насъпилите структурни промени анатомията се обособява като самостоятелна катедра. В нея работят забележителни преподаватели и учени като проф. Каданов, проф. Гълъбов, проф. Косев, доц. Тодоров, гл. ас. Илия Стоянов. Активния период на утвърждаване и нарастване ролята на катедрата трябва да свържем с името на нейния дългогодишен ръководител проф. д-р Спиридон Моров. Края на шейсетте години, в отговор на развитието на спортната наука, към катедрата се обособява сектор “Биомеханика” с представители доц. д-р Тодоров и доц. д-р Богданов, а покъсно и проф. Св. Иванов. Със създаването на компютърните технологии и в съответствие с Европейските тенденции в образованието през 1987 г. се въвежда и информатиката като учебна дисциплина, а по късно се обособява като отделен сектор към катедрата.

 

Учебна дейност:

Катедрата участва в подготовката на специалисти по спорт, физическо възпитание, кинезитерапия, туризъм и спортна анимация и адаптирана физическа активност  в образователна и квалификационна степен бакалавър, както и във всички магистърски програми. Обучава и в докторската степен като предлага специализирани модулни единици в направление “Медико-биологични проблеми”, “Съвременни тенденции и проблеми на научно-приложната дейност”, “Педагогически, социални и психологически проблеми на училищното физически възпитание и спорта” и “Математически методи за научни изследвания и анализи”.

 

Научно-изследователска дейност:

Научно-изследователската дейност в катедрата се характеризира с интердисциплинарност и използване на най-съвременни методи и средства за регистрация и обработка на данните, за анализ и моделиране на движенията. Органически са обвързани функционалната анатомия, биомеханиката и информационните технологии, което позволява задълбочено и всестранно изучаване на движенията и проблемите на адаптацията към физически натоварвания.

 
Facebook Twitter Share