НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 9680049 Картинка 9008516 Картинка 4608852 Картинка 6967337 Картинка 214955 Картинка 3437534 Картинка 7525638 Картинка 5980719 Картинка 1355733 Картинка 11107619
Сектор Подвижни игри


Преподаватели: гл. ас. Петко Маврудиев, доктор

Конспекти

Учебна програма
по “Подвижни игри” за образователно- квалификационна степен “Бакалавър”,
за студенти със специалност “Физическо възпитание” и специалност “Спорт”,
с втора специалност “Физическо възпитание”

І. Цел, необходимост от изучаването на дисциплината:

Учебната дисциплина “Подвижни игри” осигурява на студентите със специалност “Физическо възпитание” комплекс от знания и умения за обогатяване на средствата на физическото възпитание. Теоретико-методическата подготовка на студентите е насочена към усвояване на голям брой разнообразни подвижни игри и игрови упражнения и тяхното опти-мално приложение в различните форми на организация на заниманията по физическо възпитание и спорт в СОУ.

ІІ. Учебен план (извлечение):

Учебна дисциплина

Часове
(бр)

Курс/Семестър

“Подвижни игри” -
Специалност “Физическо възпитание”

30
(2 кредита)

І курс, 2 сем.

“Подвижни игри” – Специалност “Спорт”,
с втора специалност “Физическо възпитание”

30
(2 кредита)

ІІІ курс, 5 сем.

Забележка: Студентите със специалност “Спорт” изучават “Подвижни игри” като свободно-избираема дисциплина, в ІІІ курс ( 5 семестър) , в рамките на 30 учебни часа (2 кредита).

 

Учебна програма
по “Подвижни игри” за образователно-квалификационна степен “Бакалавър”,
за студенти със специалност “Кинезитерапия, туризъм и спортна анимация”

І. Цел, необходимост от изучаването на дисциплината:

Учебната дисциплина “Подвижни игри” осигурява на студентите със специалност “Кинезитерапия, туризъм и спортна анимация” комплекс от знания и умения за обогатяване на средствата и методите на Кинезитерапията и спортната анимация. Теоретико-методичната и практическа подготовка на студентите е насочена към усвояване на специфични, целенасочено подбрани подвижини игри с подчертан изправителен характер; за развиване и усъвър-шенстване на опорно-двигателния апарат, сърдечно-съдовата, дихателната и нервната система на човека.

ІІ. Учебен план (извлечение):

Учебна дисциплина

Часове
(бр)

Курс/Семестър

“Подвижни игри” - Специалност
“Кинезитерапия, туризъм и спортна анимация”

30
(2 кредита)

І курс, 1 сем.

Изисквания към студентите:

  1. 1. Обучението в учебната дисциплина “Подвижни игри”се осъществява чрез лекции и практически упражнения, които са задължителни за студентите от всички специалности.
  2. 2. Студентите се задължават да посещават практическите упражнения в подходящо игрално облекло.
  3. 3. За проверка на практическите умения и теоретичните знания на студентите се осъществява писмен текущ контрол.
  4. 4. В рамките на семестъра, в който се изучава дисциплина “Подвижни игри” студентите от трите специалности решават минимум по три практически задачи.
  5. 5. Крайната оценка на студентите се формира въз основа на показаните знания и умения при решаване на практическите задачи и резултата от писменния изпит (тест).

Учебна литература:

  1. 1. “Игрите в подготовката на спортиста”- И.Коротков, М.Севев , МиФ, С., 1976.
  2. 2. “444 игри” - Г.Ченгер, УИ “Кл.Охридски”, С., 1988.
  3. 3. “Игри на народите” - А.Лукачи, “Отечество”, С., 1991.
  4. 4. “Подвижни игри” - М.Севев, “ИПБ – НСА”, С., 1993.