НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 3443353 Картинка 10072191 Картинка 3013404 Картинка 11332472 Картинка 1906724 Картинка 8404398 Картинка 10677221 Картинка 3592896 Картинка 1566038 Картинка 8288791

Конкурси за асистенти

На основание чл. 17 от Закона за развитие на академичния състав в Република България, във връзка с чл. 42 ал. 1 и ал. 2 и чл. 45, ал. 1, т. 2. и ал. 2 от Правилника за придобиване на научната степен „Доктор на науките“ и за заемане на академични длъжности в НСА „Васил Левски“  и решение на Академичния съвет на НСА „Васил Левски” по Протокол № 14 от 27.10.2021 г., обявява конкурси за академичната длъжност  „АСИСТЕНТ“, както следва:

 • ЕДИН в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.6. Спорт, специалност Спорт (Лека атлетика – бягане на средни и дълги разстояния и планински бягания) за нуждите на катедра „Лека атлетика“. Форма на провеждане на изпита: писмен, устен и практически изпит по специалност. Изисквания към кандидатите: завършена ОКС „бакалавър“ в професионално направление 7.6. Спорт, специалност „Лека атлетика“ и ОКС „магистър“; 
 • ЕДИН в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.6. Спорт, специалност Спорт (Кик бокс) за нуждите на сектор „Бокс, кик бокс и ММА“ към катедра „Тежка атлетика, бокс, фехтовка и спорт за всички“. Форма на провеждане на изпита: писмена и устна проверка на знанията и практическата подготовка на кандидатите. Изисквания към кандидатите: придобита ОКС „бакалавър“, специалност Спорт (Кик бокс), ОКС „магистър“;
 • ДВЕ МЕСТА в област на висшето образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по .., специалност Педагогика на обучението по физическо възпитание (Теория и методика на физическото възпитание), за нуждите на катедра „Теория на физическото възпитание“. Форма на провеждане на изпита: писмен и устен изпит по специалност. Изисквания към кандидатите: Придобита ОКС „бакалавър“, специалност „Физическо възпитание“; Придобита ОКС „магистър“ в професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по … или в професионално направление 7.6. Спорт. 

Всички със срок за подаване на документите 1 (един) месец от датата на публикуване на интернет страницата на НСА „Васил Левски“.

 

 • ЕДИН в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.4. Обществено здраве, специалност Анатомия, за нуждите на катедра „Анатомия и биомеханика“. Форма на провеждане на изпита: писмен и устен изпит по специалност. Изисквания към кандидатите:   Завършено висше образование, специалност „Медицина“. Срок за подаване на документите 2 (два) месеца от публикуването на обявата на интернет страницата на НСА „Васил Левски“.

Преди изтичане на определения за конкурса срок, считано от датата на публикуване на обявата за конкурса на интернет страницата на НСА, кандидатите подават заявление до Ректора в  служба „Деловодство“, стая 111, етаж І на НСА „Васил Левски“, гр. София, Студентски град, ул. „Акад. Стефан Младенов“, № 21, към което прилагат: 

 1. автобиография;
 2. диплома за висше образование за степен „бакалавър“ и „магистър“ и приложенията към тях, както и документ, издаден от компетентен орган, за съответно признато висше образование, когато дипломата е придобита в чужбина – в оригинал и по едно копие от тях;
 3. копие на диплома за образователната и научна степен „Доктор”, ако кандидатът има такава степен, както и документ, издаден от компетентен орган, за съответно призната образователна и научна степен, когато дипломата е придобита в чужбина – в оригинал и едно копие;
 4. медицинско свидетелство;
 5. свидетелство за съдимост;
 6. медицинско удостоверение от районния психодиспансер по местоживеене, че не се водите на отчет;
 7. удостоверение за трудов стаж по специалността (ако е приложимо);
 8. списък на публикации, изобретения и други научно-приложни резултати (ако е приложимо);
 9. документ за владеене на чужд език;
 10. заповед за зачисляване или отчисляване в ОНС „Доктор“ (ако е приложимо);
 11. декларация по чл. 313 от Наказателния кодекс за достоверност на предоставената информация (по образец на адрес: http://www.nsa.bg/bg/page,1653).

 (Копията на заповедите и дипломите трябва да са с надпис „Вярно с оригинала” и подпис  от кандидата).

Отговорност за съответствието на представените документи по списъка и изискванията в тази точка носят изцяло кандидатите за участие в конкурса. При установени несъответствия или при представяне на документи с невярно съдържание съответният кандидат не се допуска до конкурса. Всички документи се предават в удобен за съхранение вид.

 

    Всички новини


 
??????? ??? Facebook Twitter Share