НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 2719636 Картинка 11589255 Картинка 7949590 Картинка 4835952 Картинка 11292374 Картинка 4774089 Картинка 6520996 Картинка 7179810 Картинка 7639312 Картинка 3431620

Общежития

Класиране за общежитията - НСА "Васил Левски" 2021-2022  

 

Кристиян Сотиров

Ръководител служба Студентски общежития
Блок 70, стая 235
Тел. (02) 4014(222)

Валентина Борисова
управител-домакин на студентско общежитие блок 61 В
Тел. (02) 4014 116

Елза Андреева
управител-домакин на студентско общежитие блок 61 Г,Д
Тел. (02) 4014 115

Адриана Петрова
управител-домакин на студентско общежитие блок 15
Тел. (02) 4014 114

Светлана Михайлова
управител-домакин на блок 70 Б,В,Г
Тел. (02) 4014 247

Валентина Господинова
 управител- домакин блок 70 А
Тел: (02 ) 40 14 247

Регистратура Бл. 70 А:
(02) 40 14 314
Факс (02) 00 7514

Касиери-регистратори
бл.70 А, факс. 02 400 75 14
тел. (02)4014(314)

Антоанета Панчева
Венета Тодорова
Корнелия Тупанкова
Николай Михалков

 

 

Новоприетите студенти придобиват право на общежитие след подаване на заявление за настаняване до Комисията по социално-битовите въпроси на учащите се (КСБВУ) и извършване на класиране  по приемен бал. Резултатите от класирането се публикуват по факултетен номер.

Настаняването се извършва от 07  до 10 септември 2021 г.

Настаняването започва от 09:00 часа и приключва в 16:00 часа на съответния ден.

В общежитие се настаняват само класираните студенти. Некласираните за общежитие студенти се настаняват след 01.10.2021 год. при наличие на свободни места или в общежитията на друг ВУЗ. Студенти, които са сираци (без двама родители) или са отглеждани в социални домове, се настаняват без класиране при представяне на съответните документи, закрепени към заявлението до КСБВУ. Студенти, които не са посочили приемен бал и факултетен (албумен) номер в заявлението до КСБВУ, не се класират.

Студенти, платено обучение в НСА, се настаняват от 01.10.2021 г. при наличие на свободни места.

Спазвайте графика за настаняване. Предварително настаняване не се допуска. Настанителната заповед важи седем дни от датата на издаване. Срокът на настанителната заповед изтича на 30.06.2022 г., след което студентът е длъжен да освободи заеманото помещение. При записването си в НСА студентите подават заявление до КСБВУ за настаняване в общежитие, което се получава от и се предава в съответния деканат в деня на записване. Класирането за общежитие се извършва от КСБВУ и се публикува на интернет страницата на НСА, не по-късно от 27.08.2021 г.

След заемане на определеното на студента място преместване в друга стая в същия блок се извършва след първата изпитна сесия.

Ремонт на стая се извършва след подаване и одобряване на заявление до ръководството на Академията. Стойността на извършения ремонт не се приспада от наема и е за сметка на студента.

Необходими документи за настаняване:

1. Заявление за настаняване до КСБВУ (получава се от деканата);             

2. Уверение за студентско положение (получава се от деканата);

3. Квитанция за платен семестър (получава се от каса);

4. Настанителна заповед от Рс ,,СО” (получава се в Бл. 70, ст. 235);

5. Настанителен картон (получава се от упр. домакин на блока);

6. Договор за наем (получава се от Рс ,,СО” в Бл. 70, ст. 235);

7. Адресна регистрация (извършва се в Община „Студентска”, бл. 5);

8. Лична карта (да се носи);

9. Снимки 3 бр. (да се носят).


Плащанията се извършват по банкова сметка:
НСА „В. Левски”; Банка БНБ; IBAN:BG83 BNBG 9661 3100 1751 01
BIC:BNBGBGSD

с посочени имена на студента, номер на блок и номер на стая.

При настаняване първокурсниците заплащат наемите до 31.12.2021 год. + депозит (22 лева за семестър) .

Кръглите сираци плащат 30% от стойността на посочените наеми.

Наемите могат да бъдат променяни по искане на академичното ръководство на НСА и със съгласието на Студентски съвет в случай на промяна на потребителските цени в страната.

От II семестър месечните наеми се заплащат до 20-то число на текущия месец. При просрочване на наема на студента се връчва предупредително писмо. При закъснение с наема над 30 дни длъжникът се отстранява от общежитието.

ВСЕКИ СТУДЕНТ ДА ИМА ОТКРИТА БАНКОВА СМЕТКА И КАРТА КЪМ НЕЯ !  Студентите могат да си открият банкови сметки в Студентски град и да заплатят наемите си в следните най- близки до НСА клонове:

 

Банка Postbank

София, Студентски град, ул. «Академик Борис Стефанов» №20;  Работно време: от понеделник до петък: 08:30 - 17:00

Телефон: 028165380,  Магазин «Фантастико»;

 

Банка ОББ

- София, Студентски град, ул. «Академик Борис Стефанов» №35; Работно време: от понеделник до петък: 00:00 - 24:00

«South Mall” След Магазин «Фантастико»;

 

Банка ОББ

- София, Студентски град, Бл. 10- партер; Работно време:от понеделник до петък: 08:30 - 17:00

 

Банка ДСК

- София, Студентски град, ул. «Христо Ботев», УНСС; Работно време:от понеделник до петък: 08:00 - 17:00.


 

Студентска стая в блок 15  (ниско тяло)

 

 

Документи
Правилник за ползване на студентските общежития и столове
Правилник за ползване на студентските общежития и столове
 
??????? ??? Facebook Twitter Share