НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Ръководство

Общо събрание   Академичен съвет   Ректорат  

НСА осъществява дейността си върху принципа на академичната автономия в съответствие с конституцията и със законите на Република България.

Академичната автономия се изразява в академична свобода, академично самоуправление и неприкосновеност на територията на НСА.

Автономията на Академията не може да се нарушава чрез намеса в нейната дейност освен в случаите, изрично предвидени в закон.

В сградите на Академията и прилежащите им територии не може да се извършва политическа, партийна или религиозна дейност.

Не се допуска насилствено възпрепятстване на дейността на Академията и на членовете на академичната общност.

Органите на сигурността и обществения ред имат право на достъп до сградите на Академията и прилежащите им територии само със съгласието на ректора, освен с оглед предотвратяване на непосредствено предстоящо или започнало престъпление, за залавяне на извършителя му, както и в случаи на природни бедствия и аварии.

В сградите на Академията и на прилежащите им територии се разрешава дейност на предприятия, фондации, институти и други юридически и физически лица въз основа на договори при спазване на условията на Закона за държавната собственост.

 

Академична свобода

 

Академичната свобода се изразява в свобода на преподаването, свобода на научните изследвания, свобода на творческите изяви и свобода на обучението.

Образованието в Академията е независимо от идеологии, религии и политически идеи. То се осъществява в съответствие с общочовешките ценности, националните традиции и съвременните тенденции във висшето образование.

 

Академично самоуправление е самостоятелното определяне на предметното съдържание, организацията и провеждането на всички дейности, осъществяващи се в Академията.

Академичното самоуправление се изразява в:

 • изборност и мандатност на органите на управление в Академията;
 • право на Академията да урежда устройството и дейността си във вътрешни актове в съответствие със Закона за висшето образование и с другите закони;
 • избор на специалностите, по които се осъществява обучението в Академията;
 • самостоятелно определяне на условията за приемане и формите на обучение на студентите, докторантите и специализантите;
 • самостоятелно приемане и изпълнение на учебните планове и на научноизследователските проекти;
 • самостоятелно определяне на научно-преподавателския състав чрез обявяване на конкурси и подбор на преподаватели съгласно условията и по реда, установени в закон;
 • право на организиране и провеждане на международно сътрудничество, сключване на договори и членуване в международни организации;
 • право на формиране на собствени фондове и самостоятелно определяне на условията и реда за тяхното разходване;
 • право на изграждане, притежаване и ползване на материална база, необходима за дейността на Академията;
 • право на самостоятелно сключване на договори за подготовка и за повишаване на квалификацията на специалисти с висше образование, както и за извършване на научни и научно-приложни изследвания;
 • право на сдружаване с висши училища и с други организации от страната и чужбина.

Органи на управление според Правилника за устройството и дейността на Националната спортна академия са:

 1. Общото събрание;
 2. Академичният съвет;
 3. Ректорът.

Органите на управление имат мандат 4 години. Той не се прекъсва при провеждане на частични избори. Мандатът на допълнително избраните при частични избори членове на колективен орган, както и на едноличните органи, изтича с мандата на съответния орган.

 

 

??????? ??? Facebook Twitter Share