НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 5074542 Картинка 12182504 Картинка 12013367 Картинка 3227568 Картинка 1315789 Картинка 6497018 Картинка 5717773 Картинка 6564829 Картинка 7013179 Картинка 4863384Образователна квалификация

НСА осигурява бакалавърска, магистърска и докторска степен на обучение

ОКС „бакалавър

Държавни образователни изисквания за бакалаври

Минималният срок за обучение в редовна форма по учебен план е 4 години с общ хорариум не по-малък от 3000 часа и 240 ECTS (кредити).

В задочна форма на обучение се изпълняват изискванията, предвидени в учебния план по съответната специалност, като аудиторната заетост не може да бъде по-малка от 50 на сто от предвидената в учебния план за редовна форма с минимален срок за обучение 4 години.

Първа специалност

 •  Факултет "Спорт" подготвя специалисти с висше образование по специалността „Спорт“. Завършилите факултета получават професионална квалификация „Треньор по вид спорт“, „Спортен мениджър“, „Спортен коментатор“, „Треньор по кондиционна тренировка“, „Треньор по бойно-приложна подготовка и охранител“ или „Треньор по бойно-приложна физическа подготовка и спорт в системата на МВР и БА“, които им дават право да осъществяват тренировъчна, методическа и управленска дейност във всички области от системата на спорта.
 • Факултет "Педагогика" подготвя специалисти от университетски тип в професионално направление „Педагогика на обучението по физическо възпитание“ с професионална квалификация „Учител по физическо възпитание“. Тя дава права за осъществяване на преподавателска дейност по физическо възпитание и спорт във всички форми и степени на образователната система.
 •  Факултет "Обществено здраве, здравни грижи и туризъм" подготвя специалисти с висше образование в професионално направление „Обществено здраве“ и „Здравни грижи“,получаващи професионална квалификация „Кинезитерапевт/физиотерапевт”, която от 2013 г. е регулирана професия в Република България. Като висококвалифицирани здравни специалисти те са способни да прилагат и развиват теоретико-практически знания и умения в профилактичната и терапевтичната практика.

В професионално направление „Спорт“ факултетът подготвя специалисти с професионална квалификация „Спортен аниматор“, които придобиват умения за представяне, организация и ръководство на летни и зимни туристическо-анимационни дейности и с професионална квалификация „Треньор по адаптирана физическа активност и спорт“ с професионални умения за организиране, ръководство и провеждане на обучение и многогодишна спортна подготовка по адаптиран спорт.

 

Нова специалност

По желание студентите в НСА могат да придобият нова специалност след II курс, както следва:

 • Студентите с първа квалификация „Треньор по вид спорт“ могат да придобият нова професионална квалификация „Учител по физическо възпитание“, „Спортен мениджър“, „Спортен аниматор“ или „Треньор по адаптирана физическа активност и спорт“.
 • Студентите с първа квалификация „Спортен мениджър“ могат да придобият нова професионална квалификация „Учител по физическо възпитание“.
 • Студентите с първа квалификация „Спортен аниматор“ могат да придобият нова професионална квалификация „Учител по физическо възпитание“.
 • Студентите с първа квалификация „Спортен коментатор“ могат да придобият нова професионална квалификация „Учител по физическо възпитание“.
 • Студентите с първа квалификация „Кондиционна подготовка“ могат да придобият нова професионална квалификация „Учител по физическо възпитание“.
 • Студентите с първа квалификация „Бойно-приложна подготовка и охранител“ могат да придобият нова професионална квалификация „Учител по физическо възпитание“.
 • Студентите с първа квалификация „Треньор по адаптирана физическа активност и спорт“ могат да придобият нова професионална квалификация „Учител по физическо възпитание“.
 • Студентите с първа квалификация „Учител по физическо възпитание могат да придобият нова професионална квалификация „Треньор по вид спорт“, „Спортен мениджър“, „Спортен аниматор“, „Треньор по адаптирана физическа активност и спорт“ и „Треньор по кондиционна подготовка“

 

Допълнителни специализации

По време на следването си студентите могат да се включат в обучение за придобиване на допълнителна специализация или да участват в курсове за следдипломна квалификация:

 • Дългосрочни – за придобиване на допълнителна професионална квалификация за кадри със завършено висше образование по основните специалности на НСА: „Учител по физическо възпитание“ или „Треньор по вид спорт“. Провеждат се и специализации по „Спортен мениджмънт“, „Спортна журналистика“, „Физическа подготовка в БА и МВР“ и др.
 • Краткосрочни – по класически и китайски масаж, аеробика, каланетика, стречинг, фитнес гимнастика Пилатес, културизъм и фитнес културизъм, йога и др.

 

ОКС „магистър

Държавни образователни изисквания за магистри

Надграждащото обучение осигурява задълбочена научно-теоретична и специализирана подготовка по специалността, усвояване основите на научно-изследователската, научно-приложната и художествено-творческата дейност, международна сравнимост на получаваните знания и придобитите умения. Сроковете на обучение за придобиване на образователно-квалификационна степен "магистър" в редовна, задочна и дистанционна форма на обучение е минимум 1 година (60 ECTS).

НСА е акредитирана за магистърско обучение по следните програми:

 • Спорт за високи постижения - редовно и задочно
 • Спортен мениджмънт - редовно, задочно и дистанционно
 • Спортна психология - редовно и задочно
 • Спортна журналистика - редовно и задочно
 • Олимпизъм и спорт - редовно и задочно
 • Спорт и сигурност - редовно и задочно
 • Спорт, фитнес, здраве – редовно, задочно и дистанционно
 • Кинезитерапия - само редовно
 • Физикална терапия и рехабилитация - само редовно – 4 семестъра (120 ECTS)
 • Спортна анимация - редовно и задочно
 • Адаптирана физическа активност и спорт - редовно и задочно
 • SPA култура, източни и аква практики – редовно и задочно
 • SPA култура, хидро, лито и таласо практики - редовно и задочно - 4 семестъра (120 ECTS)
 • Физическо възпитание - редовно и задочно
 • Младежки дейности и спорт - редовно, задочно и дистанционно
 • Създаване и реализация на спортни и шоу програми - редовно и задочно
 • Адаптиран спорт и приобщаващо образование - редовно - 3 семестъра (90 ECTS) 

 

ОНС „доктор

НСА „Васил Левски“ организира обучение за докторанти по  пет акредитирани докторантски програми в професионални направления от Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления:

 • Професионално направление 7.6. Спорт с две докторски програми:

- „Теория и методология на спортната наука“;

- „Спортна психология“.

 

 • Професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по… с докторска програма „Физическото възпитание в образователната система“.
 • Професионално направление 7.4. Обществено здраве с докторска програма „Кинезитерапия“.
 • Професионално направление 7.5. Здравни грижи с докторска програма „Уелнес – промоция на здравето“.

 

За докторанти могат да кандидатстват лица с придобита образователно-квалификационна степен "магистър". Обучението в образователната и научна степен "доктор" се осъществява по избраната докторска програма в съответното професионално направление. 

Формата на обучение в ОНС „доктор“ е:

 • Редовно обучение с продължителност до 3 (три години)
 • Задочно обучение с продължителност до 4 (четири години)

Лица, завършили чуждестранни висши училища, могат да се обучават в трите образователни степени – „бакалавър“, „магистър“ и „доктор“, както следва:

- след 1 година обучение в Департамента по езиково обучение и информационни технологии (ДЕОИТ)  на български език

- на английски език (при сформиране на група)

- дистанционно обучение

 

 
 
Facebook Twitter Share