НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 8734188 Картинка 9576991 Картинка 11653987 Картинка 8551425 Картинка 581145 Картинка 11761487 Картинка 9330020 Картинка 2199651 Картинка 9855763 Картинка 10108698
Общо събрание

Заседания и правомощия Състав на Общото събрание Отчетни доклади

Извадка от Правилника за устройството и дейността на НСА „Васил Левски”

Чл. 10. (1) Общото събрание е висш орган на управление на Академията.
(2) Общото събрание се състои от професорите, доцентите, представители на асистентите, студентите, докторантите, работниците и служителите от помощния персонал както следва:
1.      професори и доценти ­ 70 % от общия състав;
2.      асистенти ­ 10 % от общия състав;
3.      студенти и докторанти ­ 15 % от общия състав;
4.      служители и работници – 5 % от общия състав.

(3) Нормата на представителство по т. 2 и т. 3 на предходната алинея се определя пропорционално на техния брой в съответните факултети:

(4) Разпределението на квотите на представителство по предходната алинея между структурните звена на Академията се определя от Академичния съвет по предложение на ректора. Представителите се избират с тайно гласуване от общите събрания на представляваните общности в структурните звена. За избрани се смятат кандидатите, получили най-много гласове в рамките на квотата за общността.

(5) Член на Общото събрание може да бъде:
1.      за представителите на професорите, доцентите, асистентите и помощния персонал ­ всяко лице, което към деня на избора има основно трудово правоотношение с Академията;
2.      за представителите на студентите и докторантите ­ всеки учащ в редовна форма на обучение. Техният мандат се прекратява:
а) с изтичане на срока на обучението съгласно учебния план;
б) при прекъсване или отстраняване от обучение;
в) при условия, предвидени в Правилника на Студентския съвет.

На тяхното място се избират нови представители по установения в този правилник ред, като техният мандат изтича с мандата на Общото събрание.

Конституиране на Общото събрание

Чл. 11. (1) Мандатът на Общото събрание започва от първото му заседание, което се свиква от председателя на действащото Общо събрание не по-късно от 30 дни преди изтичането на мандата му и се насрочва не по-късно от 30 дни след изтичането на този мандат.

(2) Първото заседание на Общото събрание се открива и до избирането на негов председател и заместник-председател се ръководи от председателя на предходното Общо събрание.

(3) На първото си заседание по предложение на председателя Общото събрание избира:
1.      мандатна комисия;
2.      комисия по предложенията за органи на управление и контрол в Академията;
3.      комисия по провеждането на избори.

(4) Органите по предходната алинея имат мандата на Общото събрание, което ги е избрало.

(5) Мандатната комисия се състои от председател, заместник-председател и 3 членове.

(6) Комисията по предложенията за органи на управление и контрол в Академията се състои от председател, заместник-председател и 3 членове.

(7) Комисията по произвеждането на изборите се състои от председател, заместник-председател и 9 членове.

(8) След избора на органите по ал. 3 в първото си заседание Общото събрание избира:
1.      председател;
2.      заместник-председател.

Чл. 12. (1) Председател и заместник-председател на Общото събрание могат да бъдат хабилитирани лица, които към деня на избора имат трудов стаж по основно трудово правоотношение с Академията не по-малко от 10 години и по отношение на които през периода на мандата няма да настъпи основание за прекратяване на трудовите им правоотношения поради достигане до определена в закона пенсионна възраст.

(2) Мандатът на председателя и на зам.-председателя на Общото събрание се определя от мандата на Общото събрание. Той продължава до избирането на председател и на заместник-председател от новоучреденото Общо събрание.

(3) Председателят на Общото събрание:
1.      свиква и ръководи заседанията на събранието;
2.      представлява събранието;
3.      може да присъства на заседанията на Академичния съвет и да участва в разискванията, без право да гласува, ако не е негов член.

(4) Заместник-председателят на Общото събрание упражнява правомощията на председателя в негово отсъствие или при упълномощаване от председателя.

Избор на ръководни органи на Общото събрание

Чл. 17. (1) Изборите за председател и зам.-председател на Общото събрание, за председател и членове на Контролния съвет се провеждат от избраната от Общото събрание комисия за провеждането на избори.

(2) За избран се смята кандидат, който е получил най-много гласове, и те са повече от половината от регистрираните за заседанието членове на Общото събрание. Когато се избират колективни органи, избраните по този ред се класират според броя на получените гласове.

(3) Ако никой от кандидатите за едноличен орган не бъде избран при условията по предходната алинея, в същото заседание на Общото събрание се провежда второ гласуване с участието на двамата кандидати, получили най-много гласове при първото гласуване. При получен равен брой гласове, с които повече от двама кандидати се класират на едно и също място, във второто гласуване участват всички кандидати, получили тези гласове. За избран се смята кандидатът, получил повече гласове, а при равен брой гласове ­ кандидатът с по-продължителен трудов стаж в Академията.

 
 
Facebook Twitter Share