НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 2004567 Картинка 1720827 Картинка 7859174 Картинка 4615737 Картинка 350820 Картинка 2789225 Картинка 2951401 Картинка 1356543 Картинка 773309 Картинка 7638373Конспекти

НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ „В.ЛЕВСКИ”
ЦЕНТЪР ЗА СЛЕДДИПЛОМНА КВАЛИФИКАЦИЯ

 

КОНСПЕКТ
за държавен изпит на специализанти - професионална квалификация „Спортен мениджър”

1. Структура и характеристика на системата за физическо възпитание и спорт в Република България (СФВС) – политика и цели пред системата, основни принципи, структурни елементи, осигуряващи фактори, социални характеристики.

2. Управлението като информационен процес - принципи, управленски функции, цикличност на управленския процес. Основни проблеми в управлението на СФВС в Република България.

3. Характеристика на основни управленски функции – прогнозиране, вземане на управленско решение, планиране, контрол.

4. Същност, съдържание и диференциация на спортния мениджмънт като част от интердисциплинарното спортно знание. Фактори за интензивното му развитие през последните години. Съдържание и основни проблеми на мениджмънта в различни подсистеми на спорта в Република България - елитен спорт и спорт в свободното време.

5. Компоненти на професионалната изява и основни субекти в мрежата от контакти на спортния мениджър. Основни принципи, методи и тактики в дейността му, професиограма, измерения на мениджърския професионализъм.

6. Същност и специфични характеристики на маркетинга в спорта като функционална система от дейности. Елементи на маркетинговия и промоционния микс. Спортни продукти и производствени структури.

7. Производствена, дистрибуционна и ценова политика на спортните производствени структури. Механизъм и методи на ценообразуване на спортните продукти.

8. Комуникационна политика на спортните производствени структури – елементи и характеристика. Канали, рекламоносители и средства за разпространение на рекламата в спорта. Етапи на рекламната кампания.

9. Маркетинговото проучване в спорта като система от дейности. Методи и скали за маркетингови проучвания, етапи при провеждането му.

10. Същност на спонсорството в спорта и основни направления. Мотиви за спонсориране и причини за отказване. Етапи и технология на спонсорските отношения. Основни фактори за развитие на спортното спонсорство в България.

11. Система и източници на правото в спорта. Режим на спортните субекти и спортното имущество. Правен статут и структура на спортни организации – спортни клубове, федерации, национални спортни организации. Договорни отношения в спорта.

12. Същност на спортната икономика. Видове икономически отношения в спорта. Спортен пазар, търсене и предлагане на спортните продукти. Източници и механизми за финансиране на спорта – сравнителен анализ в България и в някои евпропейски страни.

13. Мениджмънт на спортни състезания – етапи на планиране, модел и основни дейности в управлението им. Същност и видове състезания. Основни документи за планирането и организацията им.

14. Психологически основи на организационното поведение (управленско общуване, стилове на ръководство и организационна култура). Персонален и организационен имидж.

15. Управление на международното спортно движение. Видове международни спортни организации и междуправителствени институции. Европейски модел на спорта. Основни документи, харти и конвенции.

16. Мениджмънт на програми и проекти в спорта. Видове проекти. Структура, изисквания и етапи при разработването им, критерии за оценка. Бизнес проект и инвестиционен проект.

 

ЛИТЕРАТУРА

1.Банков, П. Управление на спорта в свободното време, С., 2005; Бъчваров, М. Спортология. С., 2000. 2. Бъчваров, М. Речник по спортология. С., 2005; 3. Бъчваров, М. Речник по спортология, НСА-Прес, 2005; 4. Бъчваров, М., Б. Цолов, Й. Иванов. Спортологични потребности на българското общество. “Спорт и наука”, бр.1, 2005; 5. Великов, Н. Обща теория на пазарната икономика, І и ІІ част, С., 1995; 6. Гигова, В. Статистическа обработка и анализ на данни, С., 1999; 7. Гиргинов, В. Спонсорство в спорта. “Янко Христов и Ко” ООД, С., 1995; 8. Дракър, П. Мениджмънт. Задачи, отговорности, практики. Изд. “Класика и стил ООД”, С., 2003; 9. Желев, С. Маркетингови изследвания, 1995; 10. Желязков, Цв., Д. Дашева. Основи на спортната тренировка. “Гераарт”, С., 2006; 11.Кайков, Д. Спортна психология. Експресивна психодиагностика, 1998; 12. Калайков, Й. Теория и практика на мениджмънта в спорта, 1996; 13. Калайков, Й. Проектен мениджмънт в спорта, 2005; 14. Калайков, Й. Обща теория на управлението, 1982; 15. Калайков, Й. Мениджмънт в спорта, НСА-прес, 2007; 16. Николова, Ел., Б. Маринов. Двигателна активност, училище, семейство. “Болид-инс”, 2002; 17. Сандански, Ив., Изследване на спонсорството на спорта чрез прилагане на мрежовия анализ като възможност за оптимизиране на неговото изучаване и управление. Дис., С., 2007; 18. Сандански, И. Ефективен маркетинг и спонсорство в училищен спортен клуб, С., 2006; 19. Цветков, Цв., Б. Цолов. Ръководство за семинарни упражнения по управление на спорта, 2002; 20. Цолов, Б. Икономически отношения в спорта, С.,2001; 21. Цолов, Б. Основи на маркетинга в спорта. С., 2008; 22.Цолов, Б. Мениджмънт на спорта (лекционен курс за студентите в НСА “В. Левски”), Болид-инс, 2009; 23. Янчева, Т. Личност и състезателна реализация, С., НСА ПРЕС, 2004.

 

 

КОНСПЕКТ
за държавен изпит на специализанти - професионалната квалификация
„Методист по физическа подготовка и спорт в МВР и БА”

1. Системи за физическа подготовка и спорт в МВР и БА.

2. Цел, задачи и съдържание на физическата подготовка и спорт в МВР и БА.

3. Особености на учебно-тренировъчните занятия в МВР и БА.

4. Специална насоченост на физическата подготовка в МВР и БА.

5. Физическа подготовка на служителите от „Гранична полиция” (МВР) и „Сухопътни войски” (БА).

6. Физическа подготовка на „Охранителна полиция” и „Военна полиция” (БА).

7. Физическа подготовка на служителите от национална служба „Пожарна безопасност и спасяване” и ВМС (БА).

8. Физическа подготовка на служителите от СОБТ (МВР) и военнослужещите от Специалните сили (БА).

9. Физическа подготовка на курсантите от Академията на МВР и Националния военен университет.

10. Спортна дейност в МВР и БА.

11. Международно полицейско спортно и военно-спортно сътрудничество.

12. Контрол и оценка на физическата годност на служителите от МВР и военнослужещите от БА.

13. Техника на стрелбата с пистолет. Мерки за безопасност.

14. Съдържание на обучението по лична полицейска защита (ЛПЗ) и ръкопашен бой (БА).

15. Психологическа подготовка за действия в екстремални ситуации.

16. Организации за сигурност и сътрудничество в света.

ЛИТЕРАТУРА

1.Закон за физическото възпитание и спорт.Обн.ДВ,бр.58/09.07.1996 и последвалите изменения; 2. Закон на МВР . ДВ,бр.17/24.02.2006г с посл..изменения; 3. Закон за отбраната и въоръжените сили. Обн.ДВ,бр.112/27.12.1995г.; 4. Заповед на Министъра на отбраната на Република България №ОХ-2/04.01.2001г, София за провеждане на състезания по стрелковите спортове в БА.С.,2007; 5. Заповед за организиране и провеждане на физическата и бойно-приложна подготовка на служителите от СДП.С.,2006; 6. Министерство на отбраната. Програма за развитието на физическото възпитание и спорта в Министерството на отбраната, Българската армия и структурите на подчинение на Министъра на отбраната за периода 2005-2008г ВИС, 2005,(библиотека НСА); 7. Наставление по физическа подготовка и спорт в БА.ВИ?, С.,1991; 8. Правилник за организиране и провеждане на спортносъстезателната дейност в МВР,С.,2004; 9. Сборник материали от научни конференции на НСА”В.Левски” по проблемите на физическата подготовка и спорта в БА.ВИС,С.,2001; 10. Ачкаканов,И. Спортна стрелба.С.,1987; 11. Бачев,В., П.Георгиев. Физическа годност на служителите от МВР-състояние и управление.С.,2000; 12. Георгиев,П., и кол. Полицейска лична защита.С.,2005; 13. Георгиев,П.,Специализирана система за развитие на физическата годност на служителите от МВР..Дис.труд,НСА,1999; 14. Георгиев,П., Изследване и оптимизиране на физическата и спортна подготовка като фактор за управление на човешките ресурси в МВР.Дис.труд,НСА, 2003; 15. Георгиев,П., и кол. Спортни правилници по полицейска лична защита.С.,2006; 16. Давчев,К.,С.Йорданов и кол. Теория и организация на физическата подготовка и спорта в БА. ВИС.1982; 17. Йорданов,С. Предвоенна физическа и спортна подготовка на младото поколение в Република България. Сб.”Национална сигурност, физическа подготовка, спорт”. Изд. НСА”В.Левски” С.,2004; 18. Йорданов,С. Световен ред, сътрудничество и сигурност. С.,2004; 19. Кайков, Д. Готовност за оцеляване в екстремални ситуации, С.,2004; 20.Тошков,Н., Контрол на физическата годност на служителите от МВР. С.,2000; 21. Филчев,И., С.Йорданов и кол. Ръководство за спортна работа в БА и ВИС, С.,1986; 22. Филчев,И., С.Йорданов и кол. Методическо ръководство по физическа подготовка в БА ВИ., С., 1985; 23. Христов,Г., Д.Кайков. Система за физическа подготовка и високо спортно майсторство в БА. ВИС, С.,1985.

 

КОНСПЕКТ

за държавен изпит на специализанти - професионална квалификация „Треньор по вид спорт”

1. Социална същност на спорта. Спортът като фактор за възпитанието и развитието на личността. Съдържание и характеристика на възпитателния процес в съответния вид спорт. Методи за възпитание.

2. Система на спортна подготовка. Характеристика на основните подсистеми.

3. Спортната тренировка като педагогически процес – структура, цели и задачи, планиране. Приложение на дидактическите принципи и методи на тренировката във вида спорт.

4. Средства, методи и принципи на спортната тренировка – класификация и характеристика.

5. Тренировката като адаптационен процес. Видове адаптация. Стадии и фази на адаптационния процес при физическо натоварване.

6. Същност на тренировъчното натоварване. Структура на натоварването. Същност на оптималните натоварвания.

7. Подбор и спортна ориентация. Цели и етапност на подбора. Критерии за подбор: педагогически, медико-биологически и психологически. Специфика на подбора в собствения вид спорт.

8. Психологическо осигуряване на спортната подготовка. Основни направления на психологическото осигуряване. Психологическа подготовка на спортиста. Съдържание и задачи. Видове психологическа подготовка. Методи на психологическа подготовка.

9. Тренираност и спортна форма. Биологични, физиологични, психологически и спортно-педагогически критерии.

10. Периодизация на тренировъчния процес. Макро-, мезо- и микроструктура.

11. Контрол на спортната подготовка. Видове, цел, предмет, структура и методика.

12. Силата като двигателно качество на човека. Видове сила и фактори на силата. Методика на силовата подготовка във вида спорт.

13. Издръжливостта като двигателно качество на човека. Видове издръжливост и фактори на издръжливостта. Методика на издръжливостта във вида спорт.

14. Бързината като двигателно качество на човека. Форми на проявление и фактори на бързината. Методика на бързината във вида спорт.

15. Ловкостта и гъвкавостта като двигателни качества на човека. Видове и фактори. Методика на ловкостта и гъвкавостта във вида спорт.

16. Същност на спортната техника. Фази в изграждането на двигателните навици. Задачи, съдържание, методи и контрол на техническата подготовка във вида спорт.

17. Същност на спортната тактика. Задачи, съдържание, методи и контрол на тактическата подготовка във вида спорт.

18. Съвременни теории за умората. Видове умора, оценка на умората – педагогически, физиологически и психологически критерии. Възстановяване – фази и характеристика на възстановителния процес. Средства за ускоряване на възстановителните процеси – физикални, фармакологични и психологически.

19. Особености на спортната тренировка в нестандартни условия: височинни, климатични и географски.

20. Методи за научни изследвания в спорта – спортно-педагогически, физиологически и психологически. Методи за обработка и анализ на данни от научни изследвания.

  

ЛИТЕРАТУРА

1. Бачев, В. Основи на научните изследвания в спорта: /Учебник за студ. от НСА/. С., 2011. 2. Бачев, В., М. Галов. Основи на научноизследователската работа: учебник-записки за студентите ат НСА. С., 2004. 3. Бъчваров, М. Тематичен речник по спортология.С., 2005. 4. Бъчваров, М. Спортология. С., 2003. 5. Гаврийски, В. Физиология на човека и физиология на спорта. Част III. С., 2006. 6. Дашева, Д. Тренировка във височинни условия: Съвременни тенденции. С., 2007. 7. Желязков, Ц., Д. Дашева. Основи на спортната тренировка. С., 2011. 8. Желязков, Ц. Издръжливостта в елитния спорт: Теоретико-методични и приложни аспекти. С., 2009. 10. Желязков, Ц., Д. Дашева. Тренировка и адаптация в спорта. С., 2000. 11. Квартирникова, М. Основи на техническата и тактическата подготовка. С., 1979. 12. Костов, К. Научното изследване във физическото възпитание, спорта и кинезитерапията: Теоретико-приложни аспекти. Благ., 2013.13. Михайлов, М. Теория и методика на спортната тренировка: Ръководство за семинарни упражнения. С., 2013. 14. Хаджиев, Н., Дашева. Д. Стрес и адаптация в спорта. С., 2010. 15. Ценева, Е. Спортна педагогика : I част. С., 1998

 

 

КОНСПЕКТ

за държавен изпит на специализанти - професионална квалификация

„ Учител по физическо възпитание“

1. Възникване и развитите на физическата култура като функционираща система в обществото.

2. Теорията на физическото възпитание като система от научни знания. Предмет, задачи и основни понятия в теорията на физическото възпитание. Развитие на теорията на физическото възпитание и връзката и с другите науки – закономерности и тенденции.

3. Средства на физическото възпитание. Обща характеристика и класификация. Характерни особености на игровата, гимнастическата, туристическата и спортната дейност, като специфични видове двигателна дейност във физическото възпитание.

4. Средства на физическото възпитание. Характеристика на физическите упражнения като основно средство на физическото възпитание. Същност, форма, съдържание и техника на физическите упражнения. Характеристика на движението. Класификация на физическите упражнения.

5. Процес на обучение по физическо възпитание-характеристика и структура.

6. Методи на физическото възпитание. Класификация и характеристика.

7. Урокът по физическо възпитание и спорт-основна организационна форма на обучение. Задачи, съдържание и структура на урока (по примера на конкретен вид спорт). Видове уроци. Методически изисквания и подходи при провеждането на урока по физическо възпитание.

8. Условия и фактори за висока ефективност на урока по физическо възпитание и спорт в училище.

9. Подбор на методите за реализиране на двигателната дейност в урока по физическо възпитание в зависимост от етапността при формирането на двигателните умения и навици и възрастовите особености на учениците.

10. Педагогическо наблюдение и анализ на урока по физическо възпитание и спорт. Плътност и физическо натоварване – количествени критерии за качествена оценка на урока по физическо възпитание. Сигурност и безопасност в урока.

11. Планиране и отчитане на дейността по физическо възпитание и спорт в училище. Основни документи. Критерии за оценка на резултатите от обучението.

12. Самостоятелната работа на физическото възпитание. Значение, задачи и форми на самостоятелните занимания с физически упражнения и спорт. Формиране на самостоятелност в обучението по физическо възпитание.

13. Двигателни качества – обща характеристика, комплексност и сензитивност. Взаимовръзка между отделните качества, както и между тях и двигателните навици.

14. Бързината като двигателно качество на човека. Определение, морфофизиологични, биохимични и биомеханични предпоставки и значение. Възрастова характеристика. Средства и методи за развиване на бързината.

15. Мускулната сила като двигателно качество на човека. Определение, морфофизиологични, биохимични и биомеханични предпоставки и значение. Възрастова характеристика. Средства и методи за развиване на мускулната сила.

16. Издръжливостта като двигателно качество на човека. Определение, морфофизиологични, биохимични и биомеханични предпоставки и значение. Възрастова характеристика. Средства и методи за развиване на издръжливостта.

17. Гъвкавостта и ловкостта като двигателни качества на човека. Определение, морфофизиологични, биохимични и биомеханични предпоставки и значение. Възрастова характеристика. Средства и методи за развиване на гъвкавостта и на ловкостта.

18. Многогодишна спортна подготовка – цел, задачи и особености. Структура на многогодишната спортна подготовка. Етапи, задачи и съдържание.

19. Организационна структура на образователната система в Република България. Държавни образователни изисквания за учебното съдържание по физическо възпитание и спорт. Цел, задачи и учебно съдържание в отделните степени на СОУ.

20. Методи за научни изследвания в областта на физическото възпитание и спорта. Основни понятия в теорията на тестирането и приложната статистика. Спортнопедагогически, медикобиологически и психологическите тестове.

 

 

ЛИТЕРАТУРА

1. Димитрова, С.Екология на човешкото развитие, спорт и здраве. С., 2000. 2. Желязков. Ц., Д. Дашева. Основи на спортната тренировка. С., 2002. 3. Костов, К. Научното изследване във физическото възпитание, спорта и кинезитерапията: Теоретико-приложни аспекти. Благ., 2013. 4. Милева, Е. Педагогика на физическото възпитание и спорта. С., 2009. 5. Николова, Е., Б. Маринов.Двигателна активност, училище, семейство. С., 2002. 6. Рачев, К. Оптимизиране подготовката на младите спортисти. С., 1992. 7. Рачев, К. Теория и методика на физическото възпитание I и II част. С., 1998. 8. Матеева, Н. Теория на физическата култура. (под. ред. на Н. Матеева). С., 1981.

* Учебниците застудентите от НСА по анатомия, биомеханика, психология, педагогика, физиология, спортна медицина, спортна статистика, лека атлетика, гимнастика, спортни игри (баскетбол, волейбол, хандбал, футбол) и за съответната нова специалност.

 

 
 
Facebook Twitter Share