НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 8013187 Картинка 8313924 Картинка 1947743 Картинка 10532405 Картинка 8985609 Картинка 6281998 Картинка 12183778 Картинка 2432633 Картинка 6881732 Картинка 9772569
Общежития

Новоприетите студенти придобиват право на общежитие след подаване на заявление за настаняване до Комисията по социално-битовите въпроси на учащите се (КСБВУ) и извършване на класиране по приемен бал. Резултатите от класирането се публикуват по факултетен номер.

Настаняването се извършва от 04 до 10.09.2024 г.

Настаняването започва от 09:00 часа и приключва в 16:00 часа на съответния ден.

В общежитие се настаняват само класираните студенти. Некласираните за общежитие студенти се настаняват след 07.10.2024 год. при наличие на свободни места или в общежитията на друг ВУЗ. Студенти, които са сираци (без двама родители) или са отглеждани в социални домове, се настаняват без класиране при представяне на съответните документи, закрепени към заявлението до КСБВУ. Студенти, които не са посочили приемен бал и факултетен (албумен) номер в заявлението до КСБВУ, не се класират.

Студенти, платено обучение в НСА, се настаняват от 07.10.2024 г. при наличие на свободни места.

Спазвайте графика за настаняване. Предварително настаняване не се допуска. Настанителната заповед важи седем дни от датата на издаване. Срокът на настанителната заповед изтича на 30.06.2025 г., след което студентът е длъжен да освободи заеманото помещение. При записването си в НСА студентите подават заявление до КСБВУ за настаняване в общежитие, което се получава от и се предава в съответния деканат в деня на записване. Класирането за общежитие се извършва от КСБВУ и се публикува на интернет страницата на НСА, не по-късно от 25.08.2024 г.

След заемане на определеното на студента място преместване в друга стая в същия блок се извършва след първата изпитна сесия.

Ремонт на стая се извършва след подаване и одобряване на заявление до ръководството на Академията. Стойността на извършения ремонт не се приспада от наема и е за сметка на студента.

 Необходими документи за настаняване:

  • 1. Заявление за настаняване до КСБВУ (получава се от деканата);
  • 2. Уверение за студентско положение (получава се от деканата);
  • 3. Квитанция за платен семестър (получава се от каса);
  • 4. Настанителна заповед от Рс ,,СО” (получава се в Бл. 70, ст. 235);
  • 5. Настанителен картон (получава се от упр. домакин на блока);
  • 6. Договор за наем (получава се от Рс ,,СО” в Бл. 70, ст. 235);
  • 7. Адресна регистрация (извършва се в Община „Студентска”, бл. 5);
  • 8. Лична карта (да се носи);
  • 9. Снимки 3 бр. (да се носят).


Плащанията се извършват по банкова сметка: НСА „В. Левски”; Банка БНБ; IBAN:BG83 BNBG 9661 3100 1751 01
BIC:BNBGBGSD с посочени имена на студента, номер на блок и номер на стая.

При настаняване първокурсниците заплащат наемите до 31.12.2024 год. + депозит (22 лева за семестър) .

Кръглите сираци плащат 30% от стойността на посочените наеми.

Наемите могат да бъдат променяни по искане на академичното ръководство на НСА и със съгласието на Студентски съвет в случай на промяна на потребителските цени в страната.

От 2-ри семестър месечните наеми се заплащат до 20-то число на текущия месец. При просрочване на наема на студента се връчва предупредително писмо. При закъснение с наема над 30 дни длъжникът се отстранява от общежитието.

ВСЕКИ СТУДЕНТ ДА ИМА ОТКРИТА БАНКОВА СМЕТКА И КАРТА КЪМ НЕЯ!

Студентите могат да си открият банкови сметки в Студентски град и да заплатят наемите си в следните най- близки до НСА клонове:

Банка Postbank - София, Студентски град, ул. «Академик Борис Стефанов» №20; Работно време: от понеделник до петък: 08:30 - 17:00

Телефон: 028165380, Магазин «Фантастико»;

Банка ОББ - София, Студентски град, ул. «Академик Борис Стефанов» №35; Работно време: от понеделник до петък: 00:00 - 24:00

«SouthMall” След Магазин «Фантастико»;

Банка ОББ - София, Студентски град, Бл. 10- партер; Работно време:от понеделник до петък: 08:30 - 17:00

Банка ДСК - София, Студентски град, ул. «Христо Ботев», УНСС; Работно време:от понеделник до петък: 08:00 - 17:00.

 
Документи за изтегляне
doc file
Правилник за ползване на студентските общежития и столове
    
 
Facebook Twitter Share