НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 11067829 Картинка 5149733 Картинка 2756294 Картинка 4499799 Картинка 6836540 Картинка 2707501 Картинка 6057335 Картинка 11609514 Картинка 10870319 Картинка 5128165Конкурси за докторанти - държавна поръчка

Архив

 

НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ” на основание чл. 3, ал. 1 и 2 от ЗРАСРБ и решение на Академичния съвет по Протокол № 20 от 23.06.2022 г., обявява  конкурси  за  ДОКТОРАНТИ – държавна поръчка за учебната 2022/2023 година в следните професионални направления:

 

Професионално направление и докторска програма

РЕДОВНА ФОРМА

ЗАДОЧНА ФОРМА

7.6. СПОРТ

1. Докторска програма „Теория и методология на спортната наука“

7

1

7.6. СПОРТ

2. Докторска програма „Спортна психология“

1

-

1.3. ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО …

Докторска програма „Физическото възпитание в

образователната система“

 

2

 

-

7.4. ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ

Докторска програма „Кинезитерапия“

2

-

7.5. ЗДРАВНИ ГРИЖИ

Докторска програма „Уелнес – промоция на здравето“

1

 

 

Всички със срок за подаване на документи 2 (два) месеца от обявлението в Държавен вестник. Документи по конкурсите се подават в Деловодството, стая 111, етаж 1 на НСА „Васил Левски“, гр. София, Студентски град, ул. „Акад. Стефан Младенов“, № 21. Необходимите документи и заявление-образец са публикувани на интернет страницата на НСА “Васил Левски”.  

 

Конкурсът е публикуван в Държавен вестник брой 53 от 08 юли 2022 г., стр. 78

Следва заявление-образец и списък на необходимите документи!

Заявлението се попълва задължително на компютър!

 

Изтеглете заявлението от тук

 

ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС

 

ЗА ДОКТОРАНТ – ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА:

 

  1. Документ, удостоверяващ платена такса за участие в обявения конкурс за докторанти.
  1. Автобиография – европейски стандарт.
  1. Копия на дипломите за завършена степен ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“ заедно с Приложенията към тях. Копията се подписват от кандидата с „Вярно с оригинала“!
  1. Удостоверение за признати степени ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“, издадено от компетентни органи, ако дипломата/дипломите са издадени от чуждестранни висши училища. (ако е необходимо).
  1. Кандидатите могат да приложат и други документи, удостоверяващи техните интереси и постижения в съответната научна област.
 
 
Facebook Twitter Share