НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 3634122 Картинка 9184578 Картинка 9840576 Картинка 8034396 Картинка 75096 Картинка 3222865 Картинка 4255912 Картинка 7484222 Картинка 8121299 Картинка 8014482Учебна документация

ОЛИМПИЗЪМ И СПОРТ

 

Образователно–

квалификационна степен:

Магистър

Област на висшето образование:

7.0 Здравеопазване и спорт

Професионално направление:

7.6. Спорт

Специалност:

Спорт

Професионална квалификация:

Магистър по Олимпизъм и спорт

Форма на обучение:

Редовна и задочна

Продължителност на обучението:

Една година (два семестъра)

 

Учебна документация на магистърска програма „Олимпизъм и спорт“ (MOS)


 

Квалификационна характеристика

І. Аргументация на необходимостта от такива специалисти

Олимпизмът като познание и спортът като изява представят идеите, ценностите и постиженията на човешката цивилизация. В съвременния свят образователната, здравната и етичната страна на спорта имат нов отзвук. Популярност придобиват рекордните постижения, допинг проблемите, агресията на привържениците и развитието на спорта като бизнес. Социалните аспекти на спорта имат отношение към обществените ползи, които той произвежда и, които са приложими в живота.

Програмата има интердисциплинарен характер и представлява уникална комбинация между теоретични и практически знания. Изучават се съвременни тенденции и проблеми, европейски политики, управление на събития и човешки ресурси. Обръща се внимание на културната и националната идентичност, историческата памет, социалната, политическата и приложната страна на спорта и олимпизма. Изграждат се умения за анализиране и сравнително изследване на съвременни проблеми.

В извънаудиторната подготовка на студентите се акцентира върху разработването на изследователски проекти и практическа работа в научни и спортни институции. Върху собствено проучване се базира и подготовката на магистърската теза.

Всички ангажирани в областта на спортната сфера - учители, треньори, журналисти, мениджъри, състезатели и научни работници са специалистите, от които зависи образованието, възпитанието и трайният спортен успех. От тях се очаква да възвърнат високите постижения и националния престиж. Техните усилия са реалистични, ако успеят да обединят в едно цяло знанието, способностите за анализ на процесите и далновидните действия, устойчиви във времето.

Олимпизмът е знанието, което обединява основните принципи за живота и способността да се прилагат в модерния спорт. Върху тази основа е поставена магистърската програма „Олимпизъм и спорт“.

ІІ. Квалификационен стандарт:

ІІ.1.Област и обхват на знанията

В магистърската програма „Олимпизъм и спорт” студентите получават:

· Универсални по характер знания и умения, които повишават научната квалификация и професионална компетентност – независимо от сферата на дейност;

· Съвкупност от научни знания и умения за културата на спорта, за спортната култура и образование, за законодателните политики и управлението на спорта, за алтернативните тенденции в образованието - в български и международен контекст;

· Фундаментални знания за образователните, социалните, оздравителните и културните функции на олимпизма и спорта;

· Специализирани знания за олимпизма и спорта като средства за постижения и статус, за социална интеграция и за възпитание;

· Теоретични познания, които повишават научната квалификация, организацията и резултатите в професионалната дейност;

· Способност за критичен подход в разбирането за олимпизма и спорта, като част от световната култура;

· Знания за олимпийската култура като стандарт за духовни и материални ценности, норми, модели, идеи и практики с широко приложение в спортно-педагогическата дейност;

· Знания за работа с нормативни документи и специализирани източници, анализ и прилагането им в практиката;

· Знания за провеждане на самостоятелни научно-приложни изследвания.

 

ІІ.2. Област и обхват на и уменията

Завършилите магистърската програма получават практическа подготовка, която се изразява в:

· Умения за намиране на адекватни решения на специфични спортно-педагогически и възпитателни проблеми при работа и общуване с деца и възрастни, със спортуващи или с хора със специални нужди;

· Умения за изработване на стратегии за развитие, за решаване на конфликти; за проекти или за политики в областта на спорта; критично използване на документи; анализ и проучване на специализирана литература.

· Умения да използват като превенция срещу дискриминацията, етническото напрежение и други остри обществени проблеми свързцани със социално-културната страна на спорта;

· Пълноценно използване на морала и етиката на олимпизма като метод за социална интеграция на «различните» в нашето общество;

· Възможност да планират, организират и изготвяне на библиографии по дадени проблеми;

· Да владеят един чужд език и да си служат със специализираната терминология;

· Да провеждат самостоятелни научно-приложни изследвания;

· Да анализират спортни събития, от гледна точка на обществената полза и значимост;

ІІ.3. Професионална реализация на кадрите

Завършилите акредитираната магистърска програма „Олимпизъм и спорт” надграждат знанията придобити в бакалавърската степен. Те имат възможност да се реализират в националните спортни организации - държавни, обществени и частни спортни структури (министерства, федерации, общински съвети, спортни сдружения и клубове), така също и в международни такива. Повишавайки своята научна и професионална квалификация те са конкурентноспособни като: учители в общообразователни училища и детски градини; треньори по различни видове спорт; лектори по олимпизъм, олимпийско движение и спорт в спортни и висши училища; административни специалисти, спортни анализатори и експерти в структури на различни нива в публичната администрация; специалисти в специализирани детски институции, които използват спорта за социална интеграция и за възпитание; организатори на специални събития в обществения, в държавния и в частния сектор в областта на аматьорския и професионален спорт; аниматори при провеждането на модулното обучение в третия час по физическо възпитание и спорт, детски олимпийски и ученически игри.

ІІІ. Изисквания за придобиване на образователно-квалификационната степен по специалността

В магистърската програма могат да се обучават студенти завършили ОКС „Бакалавър” във всички факултети и специалности на НСА „В. Левски”.

Обучението е два семестъра с общ хорариум 60 кредита (1800 часа).

За студенти, завършили бакалавърска степен, в други висши училища, се организира предварителна подготовка в рамките на 1 адаптивен семестър;

Дипломирането е със защита на дипломна работа или с държавен изпит пред държавна изпитна комисия.

 

 

 

 
 
Facebook Twitter Share