НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 4455389 Картинка 4822661 Картинка 10139054 Картинка 4970813 Картинка 3929559 Картинка 11066901 Картинка 546302 Картинка 4275433 Картинка 10938868 Картинка 1484298
Анотация

 

Магистърската програма “Адаптирана физическа активност и спорт” е предназначена за лица които са завършили бакалавърска степен и притежават професионална квалификация: “треньор по вид спорт”, “учител по физическо възпитание” или ,,кинезитерапевт“.

Могат да кандидатстват и лица с бакалавърска и магистърска степен с друго висше образование без професионална квалификации “треньор по вид спорт”, “учител по физическо възпитание” или “кинезитерапевт“ но обучението в магистърската програма се предшества от още един семестър за предварителна специализирана спортна подготовка.


Организация на обучението

Образователно-квалификационната степен ,,магистър” се придобива след едногодишен курс на редовна или задочна форма на обучение – два семестъра (60 ECTS). За лица с бакалавърска или магистърска степен от друго висше училище (с адаптивен семестър).

Обучението по ,,Адаптирана физическа активност и спорт” се осъществява по учебна програма в четири групи учебни дисциплини включващи 24 модула: задължителни общотеоретични - 1, за които се получават 2 кредита; задължителни специализирани – 15, за които се получават 27 кредита; избираеми – 6 от 10 възможни (12 кредита), и факултативни – 2 от 4 възможни (4 кредита). Един модул се усвоява от 30 академични часа от които 15 часа аудиторна заетост и 15 часа за самостоятелна подготовка. Общото учебно натоварване с дипломирането е 1800 академични часа от които 620 часа аудиторна заетост, 730 часа за самостоятелна подготовка за 25 изпита и 450 часа за подготовка на дипломна работа или държавен изпит, за които се присвояват 15 кредита. Обучението започва в началото на месец ноември и приключва през месец октомври на следващата година.


Провеждане на обучението
Обучението по общометодологичните и частно научните дисциплини се провежда от 14 високо квалифицирани хабилитирани преподаватели, от които 6 професори – доктори, 2 професори – доктори на педагогическите науки и 6 доценти – доктори.


Дипломиране
Дипломирането в магистърската програма „Адаптирана физическа активност и спорт” става със защита на дипломна работа или държавен изпит. Успешно защитилите се дипломанти получават диплома на НСА „Васил Левски” за висше образование с образователно квалификационна степен „магистър“, по специалността “АФА и спорт” в професионалното направление ”Спорт” .


Възможности за професионална реализация
Завършилите магистърска програма “Адаптирана физическа активност и спорт” имат възможности за професионална реализация като:

- треньори по АФА и спорт (състезателен / елитен спорт, рекреационен спорт, спорт за всички) в спортни клубове и федерации в зависимост от вида на увреждания (физически, сензорен, интелектуален);

- преподаватели и/или треньори по адаптирано физическо възпитание и спорт в общообразователните училища, колежите, висшите училища, ресурсните центрове, специалните училища и дневните центрове за социална и физическа рехабилитация;

- инструктори по адаптирана физическа активност и спорт за хора с увреждания в лечебно-оздравителните и в центровете за рехабилитация и реадаптация, както и в специализираните социални заведения за хора с увреждания;

- инструктори и/или треньори в спортните комплекси, фитнес клубовете и др. в публичния, частния и неправителствения сектор с възможности за осъществяване на физическа активност и спорт, като средство за социална адаптация и интеграция на хора с увреждания;

- експерти и/или ръководители на проекти по адаптиран спорт за хора с увреждания в системите на образованието, физическото възпитание и спорта, здравеопазването, социалните грижи и туризма със спортно-образователен, рекреационен и лечебно-оздравителен характер;

- да провеждат преподавателска дейност;

- да извършват научноизследователска работа в областта на АФА и спорт;

- да се подготвят за покриване на изискванията за научно-образователната степен ,доктор”.

Изисквания за придобиване на образователно-квалификационната степен по специалността:

Квалификационната характеристика поставя следните изисквания пред обучението на студентите, добиващи професионална квалификация „Треньор по адаптирана физическа активност и спорт” с образователно-квалификационната степен „магистър”:

- Задълбочена научно-теоретична и специализирана подготовка по специалността ,,Адаптирана физическа активност и спорт”.

- Усвояване на научноизследователската и научно-приложната дейност в областта на спорта за хора с увреждания.

- Осигуряване на условия за образователна мобилност на студентите, в т.ч. международна сравнимост на получаваните знания и придобитите умения.

- Развитие на способности за гъвкава адаптация в условията на социални, икономически и други промени.

- Овладяване на теоретични знания и практически умения, които да позволяват реализация в широк кръг от дейности в областта на АФА и спорта за хора с увреждания.

- Придобиване на знания и умения за упражняване на специалността в цялото й разнообразие и разновидности.

- Получаване на подготовка, осигуряваща адаптивност и мобилност в различните области на адаптираните двигателни и спортни дейности.

- Възможност за продължаване на обучението в друг ВУЗ, в по-горни образователни степени и в сродни професионални направления (по Наредбата за единните държавни изисквания по за придобиване на висше образование по специалността ,,Спорт“. Директива на Съвета на Европейските общности, 2005 г., ЕС/ЕО Европейска квалификационна рамка (ЕКР) „Учене през целия живот“).

- Необходими умения за удовлетворяване на изискванията на потребителите при спазване на правната уредба в държавата.

 

 

 
 
Facebook Twitter Share