НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 6106184 Картинка 9507333 Картинка 6682453 Картинка 7883077 Картинка 10308940 Картинка 7597211 Картинка 5219634 Картинка 1013488 Картинка 9705029 Картинка 2616209
Специализации и курсове за учители

В ЦСДК се провеждат следните обучения за учители:

  1. Специализация за придобиване на професионална квалификация „Учител по физическо възпитание“ (продължителност 18 месеца, задочна форма) за лица, завършили ОКС „бакалавър“ с придобита професионална квалификация в професионално направление „Спорт“ или с професионална квалификация „Кинезитерапевт“. Завършилите получават свидетелство за професионална квалификация „учител по физическо възпитание“.
  1. Професионално-педагогическа задочна специализация за придобиване на трета професионално-квалификационна степен (продължителност 12 месеца, задочна форма), съгласно наредба №15/22.07.2019 г. на МОН за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти. Завършилите получават свидетелство за професионално-педагогическа специализация.
  1. Обучения за придобиване на квалификационни кредити, съгласно наредба №15/22.07.2019 г. на МОН за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти. Кандидатите могат да подадат онлайн заявление  само по обявените курсове за квалификационни кредити. Завършилите получават удостоверение.

 

Забележка: Кандидатите, обучавали се в чужбина, е необходимо да предоставят:

  • За висше образование – удостоверение от НАЦИД за призната степен на висше образование или удостоверение от Комисията на НСА „Васил Левски“ за признаване на образование, придобито в чужбина, с цел продължаване на образованието в Академията.
  • За средно образование – удостоверение от МОН за признато средно образование.

 

Заявление за участие в специализация (курс) по СДК

Заявление за участие в курс за квалификационни кредити

    

Забележка:  Подаденото заявление има информативен характер и не задължава кандидата да се включи в него, ако условията не го удовлетворяват. При сформиране на необходимата група кандидатите ще бъдат информирани за всички детайли относно провеждането на курса.

Документи за професионално-квалификационна степен за учители се подават към Департамент за езиково обучение и информационни технологии (ДЕОИТ)

 

За справки и запитвания:

тел. (02) 4014 (262), 0887413495 – Ирена Цветанова

 
 
Facebook Twitter Share