НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 7459505 Картинка 10801780 Картинка 11021877 Картинка 8735339 Картинка 5418472 Картинка 10610808 Картинка 9180848 Картинка 11299526 Картинка 4677896 Картинка 4119205Образователни услуги  »  252. Прием в университета на студенти и докторанти 253. Предоставяне на стипендии на студенти и докторанти 254. Разрешение за прекъсване на учебната година поради частично продължаване на обучението в чуждестранен университет 255. Разрешение за преместване в друго висше училище 256. Разрешение за преместване в друга специалност от редовна в задочна форма на обучение във висше училище 257. Разрешение за преместване в друга специалност, от задочна в редовна форма на обучение във висше училище 258. Издаване на удостоверение за допълнително обучение или специализация в различни форми за повишаване на квалификацията във висше училище 259. Издаване на свидетелство за професионално- педагогическа специализация във висше училище 260. Издаване на свидетелство за професионално-квалификационна степен на педагогическите кадри във висше училище 261. Издаване на свидетелство за успешно завършен подготвителен курс за специализирана и езикова подготовка по български език за чужденци – студенти, специализанти и докторанти 262. Издаване на диплома за завършена образователно-квалификационна степен на висше образование и приложение към нея. 263. Издаване на дубликат на диплома за завършена образователно-квалификационна степен на висше образование 264. Издаване на европейско дипломно приложение 265. Издаване на свидетелство за професионална квалификация 266. Издаване на свидетелство за призната специалност в системата на здравеопазването след завършено висше образование 267. Издаване на свидетелство за професионално-педагогическа специализация 268. Издаване на удостоверение за допълнително обучение или специализация 269. Издаване на академична справка за обучаващите се лица 270. Издаване на уверение на обучаващите се лица 271. Издаване на студентска книжка на обучаващите се лица 272. Издаване на диплома за удостоверяване на образователната и научна степен „доктор“ и научната степен „доктор на науките“ във висшите училища 273. Признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища 274. Издаване на дубликат на удостоверение за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища

255. Разрешение за преместване в друго висше училище

Правно основание:
Закон за висшето образование
- чл. 42, ал. 9, т. 7
Наредба за администриране на учебната дейност в ОКС "Бакалавър" в НСА "Васил Левски" - http://www.nsa.bg/bg/page,1867
- Чл. 26 (6) Преместването от едно в друго висше училище става със съгласието на двамата ректори.

Условия за получаване на разрешение:
- Студентите имат право да се преместват еднократно от една в друга спортна специалност, факултет или друго висше училище

Орган, който предоставя на услугата
Ректор на НСА „Васил Левски“
1710 София, кв.Студентски град, Национална спортна академия
Тел. (02) 4014(101), Факс (02) 400 75 04
e-mail: rector@nsa.bg,  p_geshev@nsa.bg

Процедура по предоставяне на услугата
- Студентите попълват заявление до ректора за прехвърляне в друго висше училище.
- Образци на студентските заявления са поместени на http://www.nsa.bg/bg/page,1493
- При одобрение на прехвърлянето ректорът издава заповед.

 
 
Facebook Twitter Share