НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 4310550 Картинка 10133607 Картинка 11665341 Картинка 1402132 Картинка 4923570 Картинка 12288128 Картинка 2547340 Картинка 4356718 Картинка 465340 Картинка 5186777Научни проекти 2019 година

 

ЗАПОВЕД

ЗП-160 от 14.02.2019 г.

На основание Наредбата за условията и реда за оценката, планирането, разпределението и разходването на средствата от държавния бюджет за финансиране на присъщата на държавните висши училища научна или художественотворческа дейност, приета с ПМС №233 от 10.09.2016 г. на МОН (Наредбата), във връзка с обявения конкурс със заповед № ЗП-2239 от 17.12.2018 г. на Ректора на НСА „Васил Левски”, след класиране на допуснатите проекти от Комисията (Експертния съвет по научна и международна дейност), във връзка с чл.5, ал.2 Правилата за условията и реда на планиране, разпределение и разходване на средствата, отпускани целево от държавния бюджет за научна и художественотворческа дейност в НСА „Васил Левски“, на основание чл.10, ал.2 от Наредба, приета с ПМС №233 от 10.09.2016 г. на МОН и приети научноизследователски проекти на Академичен съвет на НСА „Васил Левски” от 12.02.2019 г., протокол № 30

УТВЪРЖДАВАМ:

НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПРЕЗ 2019 ГОДИНА СЪС СРЕДСТВА,
ОТПУСКАНИ ЦЕЛЕВО ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ СЪС СРОК НА ПРИКЛЮЧВАНЕ 30.11.2019 година

Вх.№

Тема на проекта

Ръководител

Сума в лв.

1.

СЛ-57/11.01.2019 г. и

СЛ-434/07.02.2019 г.

Ефект на комплексна терапия върху психо-физическото състояние на елитни състезатели с физически увреждания

Проф. Даниела Любенова

6 660

2.

СЛ-104/15.01.2019 г. и СЛ-427/07.02.2019 г.

Систематизиране на методика за организация, функционално изследване и профилактика на неправилната стойка при 6-11 годишни ученици

Гл.ас. Пенка Минчева-Болгурова

4 595

3.

СЛ-114/16.01.2019 г. и СЛ- 413/06.02.2019 г.

Билатерална асиметрия във физичните параметри на педалиране при настъпване на умора в колоезденето

Доц. д-р Лъчезар Стефанов

3 000

4.

СЛ-120/16.01.2019 г. и СЛ-437/07.02.2019 г.

Приложение на методика за психофизическа релаксация в тренировъчния процес като фактор за оптимизация на спортната подготовка

Доц. Владимир Ангелов

8 630

5.

СЛ-132/17.01.2019 г. и СЛ-435/07.02.2019 г.

Апаратурни методики за изследване физическото развитие и дееспособност на деца от началната училищна възраст

Гл.ас. Ивета Бонова

3 030

6.

СЛ-138/17.01.2019 г. и СЛ-419/06.02.2019 г.

Подобряване апаратурното и методично осигуряване на научния и учебен процес в НСА „Васил Левски“

Проф. Николай Изов

10 030

7.

СЛ-139/17.01.2019 г. и СЛ-44208.02.2019 г.

Кинезитерапия за профилактика на спиналната болка при учители

Доц. Румяна Ташева

9 609

8.

ВХ-68/12.01.2019 г.

Очаквания за треньорска ефективност и специфични източници за увереност при треньори по футбол – проект на докторант

Ганчо Проданов

600

     

ОБЩО:

46 154

 

Настоящата заповед да се сведе до знанието на ръководителите на проекти, ЦРАС, ФСО.

 

РЕКТОР: /п/

/проф. Пенчо Гешев, доктор/

 

 

 

 
 
Facebook Twitter Share