НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 8463247 Картинка 8346040 Картинка 9303728 Картинка 847083 Картинка 8812234 Картинка 9102680 Картинка 5753902 Картинка 2714086 Картинка 6873812 Картинка 5139656Документи за записване

При записването си приетите студенти представят:

  1. Оригинал на диплома за завършено средно образование, който след сравняване с представеното копие се връща на притежателя. Копието на дипломата се съхранява в досието на всеки студент във факултетната канцелария.
  2. Лична карта, която след проверка се връща на притежателя.
  3. Квитанция за платена такса за първия семестър (освободени от такси са приетите по чл. 95, ал. 7 от ЗВО).
  4. Пет снимки с паспортен формат (3.5 х 4.5 cm).
  5. Комплект документи за новоприети студенти (закупуват се от книжарницата на НСА в Ректората).
  6. Полица за „Индивидуална рискова застраховка за спортисти“ и копие от нея за всеки курс на обучение в НСА.
  7. Студентите до 26-годишна възраст в началото на всяка учебна година подават „Декларация за здравно осигуряване“ (по образец - в комплекта документи за записване).
  8. Задължително се представят всички оригинални служебни документи, които удостоверяват верността на данните в подадените декларации при кандидатстването.

 
 
Facebook Twitter Share