НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 6720628 Картинка 2051349 Картинка 868384 Картинка 539967 Картинка 332914 Картинка 2420742 Картинка 9788790 Картинка 6447951 Картинка 5398286 Картинка 4547408Антропометрия -Анализ на телесния състав

  • по метода на биоелектричния импеданс с апарат In Body 230. Основава се на принципа на биоелектричния импеданс (протичането на лек ток през организма на човека), на базата на коефициента на съпротивление на отделните компоненти на телесния състав се определя и процентното им съотношение. Степента на съвпадениие между DEXA метод и биоелектричен метод измерен със In Body 230 e r=0.98, p<0.01 цитирано по Karelis &Leheudre, 2013г.

  • чрез калиперметрия. Количеството на подкожната мастна тъкан и активната телесна маса се определя чрез регресионни уравнения, като различните методики измерват дебелината на различен брой кожни гънки. В ЦНПДС се прилагат три методики на калиперметрия: методика за определяне на мастната тъкан чрез две кожни гънки (използвана за деца и подрастващи спортисти); методика за определяне на мастната тъкан с три кожни гънки (използвана за неспортуващи лица); Методика за определяне на мастната тъкан с 11 кожни гънки.
 
 
Facebook Twitter Share