НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 9876015 Картинка 4009916 Картинка 8054568 Картинка 10957795 Картинка 7640204 Картинка 8703928 Картинка 9271092 Картинка 8527998 Картинка 957026 Картинка 10873536
Антропометрия -Анализ на телесния състав

  • по метода на биоелектричния импеданс с апарат In Body 230. Основава се на принципа на биоелектричния импеданс (протичането на лек ток през организма на човека), на базата на коефициента на съпротивление на отделните компоненти на телесния състав се определя и процентното им съотношение. Степента на съвпадениие между DEXA метод и биоелектричен метод измерен със In Body 230 e r=0.98, p<0.01 цитирано по Karelis &Leheudre, 2013г.

  • чрез калиперметрия. Количеството на подкожната мастна тъкан и активната телесна маса се определя чрез регресионни уравнения, като различните методики измерват дебелината на различен брой кожни гънки. В ЦНПДС се прилагат три методики на калиперметрия: методика за определяне на мастната тъкан чрез две кожни гънки (използвана за деца и подрастващи спортисти); методика за определяне на мастната тъкан с три кожни гънки (използвана за неспортуващи лица); Методика за определяне на мастната тъкан с 11 кожни гънки.
 
 
Facebook Twitter Share