НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 4475436 Картинка 6894958 Картинка 339316 Картинка 1200163 Картинка 6438086 Картинка 3254434 Картинка 11547288 Картинка 10575458 Картинка 5170646 Картинка 1153354Правила за присъждане на почетни звания, отличия и награди на НСА „Васил Левски“

1. Настоящите правила са приети на основание чл. 87, чл. 88, ал. 2 и чл. 98 от Правилника за устройството и дейността на НСА „Васил Левски“.

 

2. С настоящите правила се определят критериите и процедурите за присъждане и връчване на следните почетни звания, отличия и награди на НСА „Васил Левски“:

2.1. Почетни звания:

- Доктор хонорис кауза на НСА „Васил Левски“ (Doctor honoris causa);

- Почетен професор на НСА „Васил Левски“ (Professor honoris causa).

 

2.2. Отличия:

- Златна значка на НСА „Васил Левски“;

- Почетен знак с лента на НСА „Васил Левски“;

- Почетен медал на НСА „Васил Левски“.

 

2.3. Награди:

- Плакет;

- Грамота;

- Други награди.

 

3 Почетни звания

3.1. Доктор хонорис кауза на НСА „Васил Левски“ (Doctor honoris causa)

а) Критерии за присъждане

Почетното звание Доктор хонорис кауза на НСА „Васил Левски“ се присъжда на български и чуждестранни граждани с висше образование, извън академичния състав на Академията, които са:

- изтъкнати дейци на науката, образованието, културата и спорта, със значим принос за развитието и утвърждаването на обществения престиж на Академията в България и в чужбина.

 

б) Процедура за вземане на решение

Предложение за присъждане на почетното звание може да бъде направено до Ректора от обществени организации и от първичните звена на Академията. След обсъждане на предложението в Ректорския съвет кандидатурата се внася за обсъждане и гласуване в Академичния съвет. Решенията се вземат съобразно Правилника за устройството и дейността на НСА „Васил Левски“.

 

в) Процедура за удостояване

Церемонията по удостояването се обявява на интернет страницата на Академията, като писмени покани се изпращат и до официални лица, които да присъстват на нея. Официалните лица се канят по преценка на Ректорския съвет. Поканите се изпращат най-малко две седмици преди датата на церемонията, като същата се води по предварително подготвен сценарий: откриване на церемонията и обявяване повода за нейното организиране; представяне на присъстващите официални гости; представяне на биографията и заслугите на удостояваното с почетното звание лице и връчване от Ректора на диплом и знак „Доктор хонорис кауза“ на НСА „Васил Левски“.

При тържественото получаване на наградата удостоеното лице произнася академично слово или обръщение към присъстващите.

По време на тържеството може да бъдат организирани: съпътстваща изложба или медийно визуализиране на заслуги/обстоятелства, свързани с награждаването; артистични изпълнения; поднасяне на поздравления от официални гости; поднасяне на символични награди от физически лица или организации.

г) Права

Присъденото почетно звание Доктор хонорис кауза на НСА „Васил Левски“ е безсрочно, има символична стойност и носи следните права за удостоеното лице:

- вписване в регистър на носителите на почетното звание Доктор хонорис кауза;

-  изнасяне на открити лекции пред академичния състав;

- персонална покана за открити академични събития в НСА с национална или международна значимост.

 

3.2. Почетен професор на НСА „Васил Левски“ (Professor honoris causa)

а) Критерии за присъждане

Званието Почетен професор на НСА „Васил Левски“ се присъжда на български и чуждестранни граждани с висше образование, извън академичния състав на Академията, които са:

- със значителен принос в областта на спортната наука и практика, физическото възпитание, здравните грижи, общественото здраве и туризма;

- с принос за утвърждаването на обществения престиж на Академията в България и в чужбина.

б) Процедура за вземане на решение

Предложение за присъждане на почетното звание може да бъде направено до Ректора от обществени организации и първичните звена на Академията. След обсъждане на предложението в Ректорския съвет кандидатурата се внася за обсъждане и гласуване в Академичния съвет. Решенията се вземат съобразно Правилника за устройството и дейността на НСА „Васил Левски“.

в) Процедура за удостояване

Церемонията по удостояването се обявява на интернет страницата на Академията, като писмени покани се изпращат и до официални лица, които да присъстват на нея. Официалните лица се канят по преценка на Ректорския съвет. Поканите се изпращат най-малко две седмици преди датата на церемонията, като същата се води по предварително подготвен сценарий: откриване на церемонията и обявяване повода за нейното организиране; представяне на присъстващите официални гости; представяне на биографията и заслугите на удостояваното с почетното звание лице и връчване от Ректора на диплом и знак „Почетен професор на НСА „Васил Левски“.

При тържественото получаване на наградата удостоеното лице произнася академично слово или обръщение към присъстващите.

По време на тържеството може да бъдат организирани: съпътстваща изложба или медийно визуализиране на заслуги/обстоятелства, свързани с награждаването; артистични изпълнения; поднасяне на поздравления от официални гости; поднасяне на символични награди от физически лица или организации.

г) Права

Присъденото почетно звание Почетен професор на НСА „Васил Левски“ е безсрочно, има символична стойност и носи следните права за удостоеното лице:

- вписване в регистър на носителите на почетното звание Почетен професор;

- изнасяне на открити лекции пред академичния състав;

- присъствие на заседания на академичното управление на НСА „Васил Левски“, с право на мнение, без право на глас;

- персонална покана за всяко открито академично събитие в Академията с национална или международна значимост.

 

4 Отличия

4.1. Златна значка на НСА „Васил Левски“

а) Критерии за награждаване

Със Златна значка на НСА се удостояват:

- членове на академичния състав на Академията за значителни постижения в образователната, научната, спортната и други дейности в Академията;

- български и чуждестранни физически и юридически лица, които: имат голям принос в образованието, науката и спорта; допринесли са за популяризиране на Академията сред обществеността в България и в чужбина и са способствали за осъществяване на нейната мисия и стратегически цели; осъществили са значителни дарения на Академията.

б) Процедура за вземане на решение

Предложение за удостояване със Златна значка на НСА „Васил Левски“ може да бъде направено от първичните звена на Академията и от Ректора. Предложенията се обсъждат от Ректорския съвет. Ректорският съвет взема решение, което се вписва в протокола от съответното заседание.

в) Процедура за връчване

При удостояване със Златна значка на НСА „Васил Левски“ Ректорът връчва и съответно удостоверение.

Организацията за връчване на отличието може да се осъществи:

- по време на официални тържества в Академията;

- по време на образователни и спортни събития извън територията на Академията, от или от името на Ректора.

Награждаването се обявява след процедурата на интернет страницата на Академията, като в съобщението се посочват и мотивите на Ректора за награждаването.

г) Права

Удостояването със Златна значка на НСА „Васил Левски“ дава право на удостоеното лице:

- да бъде вписано в регистъра на носителите на Златна значка;

- да представя удостоверението за награждаване като част от професионалната си и научна биография, където е приложимо;

- да бъде отчетено като постижение с принос при атестация на награденото лице в институционален план;

- да получава персонална покана за открити академични събития в Академията с национална или международна значимост.

 

4.2. Почетен знак с лента на НСА „Васил Левски“

а) Критерии за награждаване

С Почетен знак с лента на НСА „Васил Левски“ се удостояват:

- членове на академичния състав на Академията за забележителен принос в развитието на образованието, науката и спорта в Академията;

- български и чуждестранни физически и юридически лица, които: имат съществен принос в образованието, науката и спорта; осъществили са големи дарения на Академията; допринесли са за популяризиране на Академията сред обществеността в България и в чужбина и са способствали за осъществяване на нейната мисия и стратегически цели.

б) Процедура за вземане на решение

Предложение за удостояване с Почетен знак с лента на НСА „Васил Левски“ може да бъде направено от първичните звена на Академията и от Ректора. Предложенията се обсъждат от Ректорския съвет. Ректорският съвет взема решение, което се вписва в протокола от съответното заседание.

в) Процедура за връчване

При удостояване с Почетен знак с лента на НСА „Васил Левски“ Ректорът връчва и съответно удостоверение.

Организацията за връчване на отличието може да се осъществи:

- по време на официални тържества в Академията;

- на официална среща между Ректора и удостоеното лице;

- по време на образователни и спортни събития извън територията на Академията, от или от името на Ректора.

Награждаването се обявява след процедурата на интернет страницата на Академията, като в съобщението се посочват и мотивите на Ректора за награждаването.

г) Права

Удостояването с Почетен знак с лента на НСА „Васил Левски“ води до следните права за удостоеното лице:

- да бъде вписано в регистъра на носителите на Почетния знак с лента на НСА „Васил Левски“;

- персонална покана за открити академични събития в Академията с национална или международна значимост.

 

4.3. Почетен медал на НСА „Васил Левски“

а) Критерии за награждаване

С Почетен медал на НСА „Васил Левски“ се удостояват:

- преподаватели, студенти и служители на Академията с принос в образователната, научноизследователската, спортната и административната работа в НСА „Васил Левски“;

- български и чуждестранни физически и юридически лица: с изяви в областта на спорта, образованието, науката и културата; с принос за утвърждаване на престижа на НСА „Васил Левски“; осъществили дарения на Академията.

б) Процедура за вземане на решение

Предложение за удостояване с Почетен медал на НСА може да бъде направено до Ректора от първичните звена на Академията и от Ректора. Предложенията се обсъждат от Ректорския съвет. Ректорският съвет взема решение, което се вписва в протокола от съответното заседание.

в) Процедура за връчване

Организацията за връчване на отличието може да се осъществи:

- по време на официални тържества в Академията;

- на официална среща между Ректора и удостоеното лице;

- по време на образователни и спортни събития извън територията на Академията, от или от името на Ректора.

Награждаването се обявява след процедурата на интернет страницата на Академията.

г) Права

- вписване на удостоеното лице в регистър на носителите на Почетен медал на НСА „Васил Левски“.

  1. Награди:

5.1. Плакет

а) Критерии за награждаване

С решение на Ректора или Декан на факултет, или от Директор на департамент с плакет се награждават:

- преподаватели, студенти, служители на НСА „Васил Левски“ за принос в развитието на Академията и постигнати успехи в научноизследователската, учебната, спортната, административната дейност;

- партньори на НСА „Васил Левски“ с принос за утвърждаване на престижа на НСА „Васил Левски“.

б) Процедура за връчване

В зависимост от решението за награждаване плакетът се връчва съответно от Ректора или от Декан на факултет, или от Директор на департамент, или от упълномощени от тях лица.

5.2. Грамота

а) Критерии за награждаване

С решение на Ректора или Декан на факултет, или от Директор на департамент с грамота се награждават:

- преподаватели, студенти, служители на НСА „Васил Левски“ за принос в развитието на Академията и постигнати успехи в научноизследователската, учебната, спортната, административната дейност;

- студентите абсолвенти – първенци на випуска за ОКС „бакалавър“.

- партньори на НСА „Васил Левски“ с принос за утвърждаване на престижа на НСА „Васил Левски“.

б) Процедура за връчване

В зависимост от решението за награждаване грамотата се подписва и връчва съответно от Ректора или от Декан на факултет, или от Директор на департамент, или от упълномощени от тях лица.


 

5.3. Други награди

С решение на Академичния съвет могат да се връчват и други предметни и парични награди на преподаватели, студенти и служители, както и на партньори на НСА „Васил Левски“, за постижения в различни области на науката, образованието, спорта, културата и административната дейност.

 

6. Наградите, отличията и почетните звания на НСА се дават във връзка с:

- Деня на народните будители – 1 ноември;

- Деня на Академията – 15 ноември;

- Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и славянската книжовност – 24 май;

- Празника на българската студентска младеж – 8 декември;

- Определени от Академичния съвет други тържествени дни и събития.

 

7. Средствата за наградите, отличията и почетните звания на НСА „Васил Левски“ се осигуряват от бюджета на Академията.

 

8. Настоящите Правила за връчване на почетните звания, отличията и наградите на НСА „Васил Левски“ са приети с решение на Ректорски съвет по Протокол № 11 от 29.03.2021 г.

 

 
 
Facebook Twitter Share