НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 7015927 Картинка 1761645 Картинка 1849299 Картинка 7621692 Картинка 191177 Картинка 11688347 Картинка 3994651 Картинка 665680 Картинка 2880934 Картинка 8459624
Цени на изследвания

Изследване

цена с ДДС

1

Антропометрия
(ръст, тегло, подкожни мазнини, сравнителен сегментен анализ)

12,00

ЕКГ преди натоварване, по време на натоварване и при възстановяване

19,20

ЕКГ преди натоварване и при възстановяване

16,00

3

Спироергометричен тест на бягаща пътека или ергометър

30,00

4

Концентрация на лактат – еднократна проба

7,20

5

Обработка и интерпретация на резултатите

18,00

6

Wingate тест

12,00

 

Пакетна цена по позиции 1,2а,3,4 (с 5-кратно взимане на лактатна проба: изходна и на 3‘, 6‘, 9‘и 12‘от възстановяването) и 5

114,00

7

Видоанализ

7.1

Видеозаснемане на един състезател

50,00

7.2

Видеобработка на видеосигнал с проследяване на един параметър

50,00

7.3

Всеки следващ параметър

25,00

7.4

Импортиране на външни данни и синхронизиране с видео сигнал

40,00

8

Електромиография

8.1

Провеждане на изследване на един човек с едни канал (един мускул)

30,00

8.2

Провеждане на изследване на един човек с осем канала (осем мускула)

100,00

8.3

Обработка данни на един човек един мускул до 3 параметъра

50,00

8.4

Обработка данни на един човек един мускул над 3 параметъра

90,00

8.5

Обработка данни на един човек осем мускула до 3 параметъра

120,00

8.6

Обработка данни на един човек осем мускула над 3 параметъра

210,00

9

Скокова ефективност посредством инерциален датчик G-Jump

9.1

Провеждане на изследването и анализ на получените данни за един отскок на един човек

15,00

9.2

За всеки следващ отскок за провеждане на изследване и анализ на получените данни на един човек

5,00

9.3

Изследване с тензоплатформа

50,00

10

Тест с GYMAWARE устройство за анализ на силови качества чрез силови упражнения

10.1

Провеждане на изследването и анализ на резултатите на един състезател с едно упражнение

50,00

10.2

За всяко допълнително упражнение при провеждане на изследването и анализ на резултатите на един състезател

15,00

11

Сегментален биомеханичен анализ за изследване движенията на човек посредством инерциални датчици

11.1

Изследване и обработка на данните спрямо зададени до 3 параметри за един човек

90,00

11.2

Изследване и обработка на данните спрямо зададени до 3 параметри за повече от един човек за всяко следващо изследвано лице

65,00

11.3

За всеки следващ параметър при изследване и обработка на данните спрямо зададени над 3 параметри за един човек

5,00

11.4

Видеозаснемане синхронизирано с инерциалните датчици и видеобработка на видеосигнала

50,00

 

Отстъпки:

За изследване на над 10 лица – отстъпка 10%

За изследване на над 20 лица – отстъпка 20%**

**изследването може да се извърши в рамките на 1 година с натрупване на броя на изследваните лица; заплащането е 50% авансово за планирания брой изследвани лица при първото изследване и в края на периода на изследване се изчислява окончателната сума за точния брой изследвани лица.

 
 
Facebook Twitter Share