НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 5506419 Картинка 5815452 Картинка 7647876 Картинка 4576426 Картинка 6282440 Картинка 6051687 Картинка 11896307 Картинка 5108957 Картинка 3925331 Картинка 3533201Научни проекти 2021 година

 

ЗАПОВЕД

ЗП-271/16.03.2021 г. 

 

На основание Наредбата за условията и реда за оценката, планирането, разпределението и разходването на средствата от държавния бюджет за финансиране на присъщата на държавните висши училища научна или художественотворческа дейност, приета с ПМС №233 от 10.09.2016 г. на МОН (Наредбата), във връзка с обявения конкурс със заповед № ЗП-1728 от 15.12.2020 г. на Ректора на НСА „Васил Левски”, след класиране на допуснатите проекти от Комисията (Експертния съвет по научна и международна дейност),  във връзка с чл.5, ал.2  Правилата за условията и реда на планиране, разпределение и разходване на средствата, отпускани целево от държавния бюджет за научна и художественотворческа дейност в НСА „Васил Левски“, на основание чл. 10, ал. 2 от Наредбата, приета с ПМС №233 от 10.09.2016 г. на МОН и приети научноизследователски проекти на Академичен съвет на НСА „Васил Левски” по Протокол № 9 от 11.03.2021 г.

 

УТВЪРЖДАВАМ:

 

Проекти за финансиране през 2021 година със средства, отпускани целево от държавния бюджет, както следва:

 

І. Инфраструктурен проект на НСА „Васил Левски“  (Вх.№ СЛ-98/13.01.2021 г.) - Апаратурно осигуряване на научно-изследователската работа и функционалната диагностика на стойност  210 500 лева, с ръководител проф. Албена Александрова, доктор със срок на приключване 30.11.2021 година.

 

ІІ. Научноизследователски проекти  на обща стойност 68 860 леда, със срок на приключване 30.11.2021 година, както следва:  

Вх.№

Тема на проекта

Ръководител

Сума в лв.

1

СЛ-82/12.01.2021 г.

Контрол на тренировъчните натоварвания при висококвалифицирани състезатели по плуване със съвременни технически средства

доц. Йордан Донев, доктор

11 130

2

СЛ-84/12.01.2021 г.

Честота на дефицита на някои микроелементи при спортисти

доц. д-р. Любомир Петров, доктор

13 630

3

СЛ-93/13.01.2021 г. и

СЛ-472/12.02.2021 г.

Изследване ефекта от присъствена и онлайн форма на тренировки и състезания в практиката на 10-13-годишни шахматисти

доц. Лейла Димитрова, доктор

3 300

4

СЛ-112/13.01.2021 г.

Модел за индиректно определяне скоростта на ниво анаеробен праг при бегачи на дълги разстояния

доц. Михайл Кончев, доктор

8 303

5

СЛ-122/14.01.2021 г.

Личността на треньора като фактор за успех в спорта

Гергана Ташева - докторант

600

6

СЛ-134/14.01.2021 г. и СЛ-488/16.02.2021 г.

Изследване ефекта на съдийски грешки върху класирането при състезания в дисциплината „форма“ по Таеклон-До ITF

ас. Силвия Илиева – Синигерова, доктор

1 353

7

СЛ-135/14.01.2021 г. и

СЛ-460/11.02.2021 г.

Контрол на технически параметри в спортове за издръжливост

доц. Христо Андонов, доктор

1 730

8

СЛ-136/15.01.2021 г. и СЛ-497/16.02.2021 г.

Изследване на кислородната сатурация по време на състезания по ориентиране

доц. Тодор Педев, доктор

3 920

9

СЛ-141/15.01.2021 г.

Интегрирани маркетингови комуникации за управление на бранда при спортни събития

Джансу Исмеил - докторант

424

10

СЛ-146/15.01.2021 г.

Изследване двигателната активност на ученици в начален и прогимназиален етап посредством интерциални датчици

гл. ас. Олег Христов, доктор

18 580

11

СЛ-148/15.01.2021 г.

СЛ-522/16.02.2021 г.

Изследване равновесната устойчивост в „алпийските ски“

доц. Кръстьо Згуровски, доктор

5 890

 

 

Настоящата заповед да се сведе до знанието на ръководителите на проекти, ЦРАС, ФСО и финансовия контрольор за сведение и изпълнение.

 

                                                                                                          РЕКТОР:  /П/

                                                                                                          /проф. Николай Изов, доктор/

 

 
 
Facebook Twitter Share