НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 1707118 Картинка 6924909 Картинка 9710057 Картинка 7117147 Картинка 5037866 Картинка 10351165 Картинка 6866876 Картинка 10054885 Картинка 6146463 Картинка 8835815Обучение срещу заплащане

Чл. 10. (1) Приемът на студентите по професионални направения и специалности от регулирани професии е на основание чл. 21, ал. 2 от ЗВО.
(2) Всеки кандидат-студент може да кандидатства за една специалност.
Чл. 11. (1) При кандидатстване на български граждани се подават следните документи:
1. Заявление до Ректора на НСА „Васил Левски“ по образец.
2. Копие от дипломата за завършено средно образование за завършилите средно образование в Република България или копие на удостоверението от РУО за признаване на средно образование за завършилите средно образование извън Република България.
3. Медицинско свидетелство от личния лекар, удостоверяващо здравословното им състояние.
(2) При кандидатстване на чуждестранни граждани се подават следните документи:
1. Заявление до Ректора на НСА „Васил Левски“ за чуждестранни граждани по образец.
2. Копие от дипломата за завършено средно образование и копие на удостоверението от РУО за признаване на средно образование за завършилите средно образование извън Република България.
3. Документ, издаден от компетентен орган, с който се удостоверява правото на кандидата да продължи обучението си във висшите училища на страната, в която е придобито средното образование.
4. Документ за владеене на български език, издаден от висше училище в Република България - за кандидатите, които ще се обучават на български език и няма да преминават езикова и специализирана подготовка.
5. Копие от документите за гражданство - за кандидатите с двойно гражданство, едното от които е българско.
6. Две снимки.
(3) Документите, издадени в чужбина, трябва да бъдат преведени, легализирани и заверени в съответствие с разпоредбите на международните договори на Република България с държавата, в която са издадени.
(4) Документите за кандидатстване се подават в Учебен отдел.
(5) Срокът за подаване на документи за кандидатстване се обявява в Календарния график за съответната година.
Чл. 12. (1) Като балообразуващи при кандидатстването се използват следните оценки:
а) общ успех от дипломата за средно образование;
б) оценката от ДЗИ по български език за завършилите средно образование в Република България или оценката от ДЗИ по съответния официален език за завършилите средно образование в чужбина;
в) при липса на оценка от ДЗИ се взема оценката от зрелостния изпит по български език и литература, вписана в дипломата за средно образование за завършилите средно бразование в Република България, или оценката по съответния официален език за завършилите средно образование в чужбина.
(2) Състезателният бал се формира като сума от общия успех от дипломата за средно образование плюс оценката по буква „б“ или буква „в“.
(3) Максималният състезателен бал е 12.
(4) Класирането на кандидат-студентите се извършва по низходящ ред на състезателния бал.
(5) На основание на резултатите от класирането Ректорът на НСА „Васил Левски“ издава заповед за прием в първи курс на класираните кандидат-студенти.
(6) Класираните чуждестранни кандидат-студенти, които нямат документ за владеене на български език, издаден от висше училище в Република България, преминават езикова и специализирана подготовка в НСА.
Чл. 13. (1) Сроковете за записване на новоприетите студенти се обявяват в Календарния график за всяка година.
(2) Необходимите документи при записването са:
1. Оригинал на диплома за завършено средно образование или оригинал на удостоверението от РУО за признаване на дипломата за средно образование за завършилите средно образование извън Република България.
2. Документ за самоличност.
3. Квитанция за платена такса за първия семестър.
4. Пет снимки с паспортен формат (3.5 х 4.5 cm).
5. Комплект документи за новоприети студенти (закупуват се от книжарницата на НСА в Ректората).
6. „Полица за индивидуална рискова застраховка за спортисти“ и копие от нея за всеки курс на обучение в НСА.
7. Студентите до 26-годишна възраст в началото на всяка учебна година подават „Декларация за здравно осигуряване“ (по образец - в комплекта документи за записване).
Чл. 14. (1) Приетите студенти сключват договор с НСА „Васил Левски“ за целия срок на обучение.
(2) Приетите студенти заплащат такса за обучение, както следва:
а) за български граждани и приравнените към тях се заплаща такса, която се определя за всяка учебна година, на основание чл. 95, ал. 4 от ЗВО;
б) за граждани на държави извън ЕС и ЕИП таксата за обучение се определя за всяка учебна година по реда на чл. 95, ал.
8 от ЗВО и се утвърждава с акт на Министерски съвет.

 
 
Facebook Twitter Share