НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 1894982 Картинка 3342371 Картинка 12206937 Картинка 7736856 Картинка 10156532 Картинка 9773820 Картинка 585413 Картинка 3427757 Картинка 3829034 Картинка 11890582
Процедура за ДМС 2023

С решение на Академичния съвет на НСА „Васил Левски“ по Протокол № 26 от 10.05.2023 г. се открива процедура за допълнително материално стимулиране (ДМС) на научната и публикационна дейност за периода месец ноември 2022 г. – месец ноември 2023 г.

Заявлението за допълнително материално стимулиране на научната дейност за периода от ноември 2022 г. до ноември 2023 г. се изпраща по електронен път, като се попълва онлайн формуляр, който трябва да се разпечата и да се изведе в деловодството на НСА „Васил Левски“ (каб. 111).

Подаването на данни за научната и публикационна дейност е задължително за всички преподаватели.

За да подадете заявление за ДМС, преминете през следните стъпки:

1. Копирайте линка:

https://forms.gle/kxB6zabx2J31WGKo8

Поставете го в адрес лентата на интернет браузъра и натиснете клавиш “Enter”.

2. Попълнете формуляра и го изпратете.

Забележка: Достъпът до формуляра е само през Вашия служебен профил - …@nsa.bg. Видео материал за това как да влезете в профила си, можете да гледате на адрес: https://youtu.be/rX-LC5XnOG8

3. На Вашия служебен имейл ще получите попълнения формуляр. Можете да го редактирате и да го изпратите отново.

4. Окончателният вариант на заявлението трябва да се разпечата, да се подпише и да се изведе в деловодството на НСА (каб. 111). Можете да запишете формуляра в .PDF формат. Краен срок за подаване на заявленията - 15.11.2023 г., 16:00 ч.

Видео материал за това как се подава заявление за ДМС можете да гледате на адрес:

https://youtu.be/SUgjBBmzyb8

Показателите за ДМС са:

1. Публикувана монография (пълна библиографска справка) - 100/n точки

2. Публикувана книга на базата на защитен дисертационен труд (пълна библиографска справка) - 40 точки

3. Публикувана книга (пълна библиографска справка) - 20/n точки

4. Публикации в научни издания, реферирани и индексирани в световноизвестни бази данни с научна информация (видими в Scopus или Web of Science - пълна библиографска справка и приложен линк към статията в Scopus или Web of Science) - 100/n точки

5. Публикации в научни издания, реферирани и индексирани издания в други бази данни с научна информация (ERIHPLUS, EBSCO, EBSCO-SPORTDiscus, PubMed, DOAJ, eLibrary - пълна библиографска справка) 40/n - точки

6. Публикации в нереферирани издания с научно рецензиране, включени в списъка на НАЦИД - В СТРАНАТА (пълна библиографска справка) - 5/n точки

7. Публикации в нереферирани издания с научно рецензиране В ЧУЖБИНА (пълна библиографска справка) - 5/n точки

8. Публикувана студия (пълна библиографска справка) - 40/n точки

9. Публикувана глава от колективна монография (пълна библиографска справка) - 20 точки

10. Изнесен доклад на научен форум в чужбина (автори, име на доклада, име на научния форум, дата и място на провеждане) - 10/n точки

11. Изнесен доклад на научен форум в страната (автори, име на доклада, име на научния форум, дата и място на провеждане) - 5/n точки

12. Изнесен ПЛЕНАРЕН доклад на международен научен форум (име на доклада, име на научния форум, дата и място на провеждане) - 15 точки

13. Цитирания в научни издания, реферирани и индексирани в световноизвестни бази данни с научна информация (видими в Scopus или Web of Science - пълна библиографска справка на цитираната статия и пълна библиографска справка на цитирането, носещо ползи на НСА „Васил Левски“. Приложете линк към статията в Scopus или Web of Science) - 20 точки

14. Цитирания в реферирани и индексирани издания, отразени в други бази данни с научна информация (ERIHPLUS, EBSCO, EBSCO-SPORTDiscus, PubMed, DOAJ, eLibrary - пълна библиографска справка) - 10 точки

15. Цитирания в монографии (пълна библиографска справка на цитираната статия и пълна библиографска справка на цитирането) - 5 точки

16. Цитирания в нереферирани издания с научно рецензиране (пълна библиографска справка на цитираната статия и пълна библиографска справка на цитирането) - 1 точка

17. Ръководство на успешно защитил докторант (име на докторанта, докторска програма, дата на публичната защита) - 40 точки

18. Ръководство на докторант (отчита се на етап докторантски минимум или вътрешна защита - име на докторанта, докторска програма, дата на изпита или вътрешната защита) - 20 точки

19. Ръководство на успешно защитил дипломант (име на дипломанта, специалност, дата на защита) - 10 точки

20. Участие в международен научен или образователен проект (наименование на проекта, период на проекта, позиция по проекта) - 20 точки

21. Участие в национален научен или образователен проект (наименование на проекта, период на проекта, позиция по проекта) - 15 точки

22. Участие в институционален научен проект, финансиран целево със средства от държавния бюджет (наименование на проекта, период на проекта, позиция по проекта) - 10 точки

23. Ръководство на международен научен или образователен проект (наименование на проекта, период на проекта, позиция по проекта) - 40 точки

24. Ръководство на национален научен или образователен проект (наименование на проекта, период на проекта, позиция по проекта) - 30 точки

25. Ръководство на институционален научен проект, финансиран целево със средства от държавния бюджет (наименование на проекта, период на проекта, позиция по проекта) - 20 точки

26. Участие в организирането и провеждането на научни форуми на международно ниво (име на форума, дата и място на провеждане) - 20 точки

27. Регистриран полезен модел - 30 точки

28. Регистриран патент в страната - 40 точки

29. Регистриран международен патент - 50 точки

30. Публикуван учебник (пълна библиографска справка) - 80/n точки

31. Публикувано учебно пособие (пълна библиографска справка) - 40/n точки

32. Защитена дисертация за ОНС "Доктор" (тема на дисертацията, дата на защитата) - 50 точки

33. Защитена дисертация за НС "доктор на науките" (тема на дисертацията, дата на защитата) - 100 точки

34. Участие в редколегии на научни списания, индексирани в Scopus или Web of Science - 30 точки

35. Участие в редколегии на научни списания в други бази данни (ERIHPLUS, EBSCO, EBSCO-SPORTDiscus, PubMed, DOAJ, eLibrary) - 20 точки

36. Участие в редколегии на други научни списания - 10 точки


РЕЗУЛТАТИ

по Проекта за допълнително материално стимулиране (ДМС) на научноизследователската и публикационна дейност в Национална спортна академия „Васил Левски“ за бюджетната 2023 година

 

  Входящ номер на заявлението

  Допуснати

  Брой точки

 1.  
 2. СЛ-4168/10.11.2023

  Да

  896.4

 3.  
 4. СЛ-4198/10.11.2023

  Да

  869.11

 5.  
 6. СЛ-4365/15.11.2023

  Да

  829.34

 7.  
 8. СЛ-4282/14.11.2023

  Да

  732.5

 9.  
 10. СЛ-4066/07.11.2023

  Да

  727.5

 11.  
 12. СЛ4367/-15.11.2023

  Да

  635

 13.  
 14. СЛ-4347/15.11.2023

  Да

  542

 15.  
 16. СЛ-4257/14.11.2023

  Да

  509

 17.  
 18. СЛ-3910/02.11.2023

  Да

  495.8

 19.  
 20. СЛ-4392/15.11.2023

  Да

  488.9

 21.  
 22. СЛ-4373/15.11.2023

  Да

  474.3

 23.  
 24. СЛ-4322/14.11.2023

  Да

  468.8

 25.  
 26. СЛ-4368/15.11.2023

  Да

  453.02

 27.  
 28. СЛ-4143/09.11.2023

  Да

  440

 29.  
 30. СЛ-4126/08.11.2023

  Да

  420

 31.  
 32. СЛ-4146/09.11.2023

  Да

  417.42

 33.  
 34. СЛ-4129/08.11.2023 г.

  Да

  405.8

 35.  
 36. СЛ-4244/13.11.2023

  Да

  405.2

 37.  
 38. СЛ-4151/09.11.2023

  Да

  374

 39.  
 40. СЛ-4005/06.11.2023

  Да

  365

 41.  
 42. СЛ-4226/13.11.2023

  Да

  364.5

 43.  
 44. СЛ-3990/06.11.2023

  Да

  357.45

 45.  
 46. СЛ-4222/13.11.2023

  Да

  339.5

 47.  
 48. СЛ-4112/08.11.2023

  Да

  338.33

 49.  
 50. СЛ-4218/13.11.2023

  Да

  318.75

 51.  
 52. СЛ-4203/10.11.2023

  Да

  318.4

 53.  
 54. СЛ-4293/14.11.2023

  Да

  304.02

 55.  
 56. СЛ-4253/14.11.2023

  Да

  290

 57.  
 58. СЛ-4194/10.11.2023

  Да

  287

 59.  
 60. СЛ-4292/14.11.2023

  Да

  285

 61.  
 62. СЛ-3776/25.10.2023

  Да

  265

 63.  
 64. СЛ-4364/15.11.2023

  Да

  260.4

 65.  
 66. СЛ-4321/14.11.2023

  Да

  260.34

 67.  
 68. СЛ-3840/30.10.2023

  Да

  258.5

 69.  
 70. СЛ-4249/13.11.023

  Да

  247

 71.  
 72. СЛ-3777/25.10.2023

  Да

  236

 73.  
 74. СЛ-4252/14.11.2023

  Да

  232.2

 75.  
 76. СЛ-4302/14.11.2023

  Да

  232.1

 77.  
 78. СЛ-4133/09.11.2023

  Да

  225.92

 79.  
 80. СЛ-4385/15.11.2023

  Да

  215.5

 81.  
 82. СЛ-4353/15.11.2023

  Да

  203

 83.  
 84. СЛ-4324/14.11.2023

  Да

  198.3

 85.  
 86. СЛ-4327/14.11.2023

  Да

  197

 87.  
 88. СЛ-4065/07.11.2023

  Да

  196.3

 89.  
 90. СЛ-360/15.11.2023

  Да

  195

 91.  
 92. СЛ-4319/14.11.2023

  Да

  190.61

 93.  
 94. СЛ-4271/14.11.2023

  Да

  190

 95.  
 96. СЛ-4251/14.11.2023

  Да

  186.92

 97.  
 98. СЛ-4240/13.11.2023

  Да

  183

 99.  
 100. СЛ-4259/14.11.2023

  Да

  178

 101.  
 102. СЛ-3844/30.10.2023

  Да

  176

 103.  
 104. СЛ-4268/14.11.2023

  Да

  173

 105.  
 106. СЛ-4124/08.11.2023

  Да

  168.9

 107.  
 108. СЛ-4266/14.11.2023

  Да

  167

 109.  
 110. СЛ-4238/13.11.2023

  Да

  165.6

 111.  
 112. СЛ-4014/06.11.2023

  Да

  165

 113.  
 114. СЛ-4317/14.11.2023

  Да

  159.38

 115.  
 116. СЛ-4290/14.11.2023

  Да

  158

 117.  
 118. СЛ- 4216/13.11.2023

  Да

  157

 119.  
 120. СЛ-4205/10.11.2023

  Да

  154.5

 121.  
 122. СЛ-4298/14.11.2023

  Да

  153

 123.  
 124. СЛ-4308/14.11.2023

  Да

  153

 125.  
 126. СЛ-4170/10.11.2023

  Да

  151.31

 127.  
 128. СЛ-4281/14.11.2023

  Да

  151

 129.  
 130. СЛ-4294/14.11.2023

  Да

  150.82

 131.  
 132. СЛ-4234/13.11.2023

  Да

  148.75

 133.  
 134. СЛ-4374/15.11.2023

  Да

  140

 135.  
 136. СЛ-4295/14.11.2023

  Да

  138.9

 137.  
 138. СЛ-4104/08.11.2023

  Да

  138

 139.  
 140. СЛ-4246/13.11.2023

  Да

  136

 141.  
 142. СЛ-4101/08.11.2023

  Да

  135.66

 143.  
 144. СЛ-4049/07.11.2023

  Да

  132

 145.  
 146. СЛ-3765/25.10.2023

  Да

  131

 147.  
 148. СЛ4052/07.11.2023

  Да

  129.5

 149.  
 150. СЛ-3912/02.11.2023

  Да

  128.63

 151.  
 152. СЛ-4153/09.11.2023

  Да

  128.33

 153.  
 154. СЛ-3721/23.10.2023

  Да

  127.5

 155.  
 156. СЛ-4297/14.11.2023

  Да

  126.82

 157.  
 158. СЛ-4220/13.11.2023

  Да

  125

 159.  
 160. СЛ-3936/02.11.2023

  Да

  125

 161.  
 162. СЛ-4046/06.11.2023

  Да

  118

 163.  
 164. СЛ-4221/13.11.2023

  Да

  114

 165.  
 166. СЛ-4029/06.11.2023

  Да

  113.7

 167.  
 168. СЛ-4345/15.11.2023

  Да

  112.2

 169.  
 170. СЛ-3953/03.11.2023

  Да

  110.26

 171.  
 172. СЛ-4160/09.11.2023

  Да

  110

 173.  
 174. СЛ-4372/15.11.2023

  Да

  109.5

 175.  
 176. СЛ-4062/07.11.2023

  Да

  109

 177.  
 178. СЛ-4103/08.11.2023

  Да

  107.82

 179.  
 180. СЛ-4379/15.11.2023

  Да

  105

 181.  
 182. СЛ-4088/07.11.2023

  Да

  105

 183.  
 184. СЛ-4340/15.11.2023

  Да

  102.5

 185.  
 186. СЛ-4339/15.11.2023

  Да

  101

 187.  
 188. СЛ-4348/15.11.2023

  Да

  101

 189.  
 190. СЛ-4107/08.11.2023

  Да

  100

Прагово равнище – 100 т. и над 100 т. Стойност на 1 точка –  6.12 лв.

 
 
Facebook Twitter Share