НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 1420093 Картинка 331816 Картинка 5189818 Картинка 8026533 Картинка 9789251 Картинка 659058 Картинка 4323738 Картинка 3038047 Картинка 4181532 Картинка 9251631

Научно-изследователска дейност

ЦНПДС Развитие на академичния състав Документи за изпълнение на научни проекти Критерии за научни проекти Архив научни проекти Journal of applied sport sciences Научни конференции Правила за допълнително материално стимулиране Състав на етичната комисия Процедура за ДМС през 2022 Конкурс за проекти, финансирани целево със средства от държавния бюджет през 2023

 
Документи за изтегляне
pdf file
Заповед за утвърдените научноизследователски проекти за 2023
pdf file
Правила/Регламент за равенството на половете в научните изследвания
pdf file
Rules for gender equality in carrying out research activities
docx file
Стратегия за развитие на науката в НСА (2017-2027 г.)
pdf file
Закон за развитието на академичния състав в република България
rtf file
Правилник за прилагане на Закона за развитие на академичния състав в Република България
doc file
Правилник за придобиване на научната степен Доктор на науките и заемане на академични длъжности в НСА
doc file
Вътрешни правила за планиране, разпределение и разходване на средства за научна или художественотворческа дейност
doc file
Правилник за научна, проектна и международна дейност
pdf file
НАРЕДБА за условията и реда за оценката, планирането, разпределението и разходването на средствата от държавния бюджет за финансиране на присъщата на държавните висши училища научна или художественотворческа дейност
docx file
Финансиране на научни проекти - критерии
doc file
Наредба за придобиване на ОНС Доктор
pdf file
Европейска харта на учените
pdf file
Правилник за дейността на комисията за академична етика
pdf file
Етичен кодекс
pdf file
Правилник за устройството и дейността на "Центъра за иновации, технологичен трансфер и интелектуална собственост"
docx file
ПРАВИЛА за допълнително материално стимулиране (ДМС) на научноизследователската и публикационна дейност в НСА
pdf file
Резултати по Проекта за допълнително материално стимулиране за 2021
    
 
Facebook Twitter Share